Zpravodajství (agregované z podsekcí)

Upozornění pro žadatele - podání Deklarace chovu koní pro rok 2014
Žadatel, žádající o dotaci v rámci opatření LFA a AEO (podopatření Ošetřování travních porostů (B) a titulu Ekologické zemědělství (A1) – travní porosty), jenž chová na svém hospodářství koně, je povinen dodat do 15.9.2014 vyplněný formulář Deklarace chovu koní (včetně kopie Stájového registru) na příslušné pracoviště Oddělení příjmu žádosti a LPIS. Je také možné využít elektronického podání přes Portál Farmáře. Aktuální formulář je ke stažení na webových stránkách SZIFu v sekci: „Jednotná žádost – ke stažení – Jednotná žádost – Deklarace chovu koní“.
29.08.2014 1.1. Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) PDF 177KB

Souběh financování výdajů MAS z opatření IV.1.1 Místní akční skupina a z opatření IV.2.1 Realizace projektů Spolupráce
Informujeme Vás o aktualizaci tiskové zprávy (vydané 15. 7. 2010 na webu SZIF), která se týká způsobilosti výdajů MAS v rámci opatření IV.1.1 a IV.2.1.
14.08.2014 2. Realizace projektů spolupráce PDF 108KB

Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci z 21. kola příjmu žádostí v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova (4. 8. – 8. 8. 2014) pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy
12.08.2014 1.4. Pozemkové úpravy PDF 169KB

Zpřesnění Pravidel pro opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – nové předpisy k veřejné podpoře s dopadem zejména na míru a výši dotace
Informace pro příjemce dotace z opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy – 18. kolo příjmu žádostí a z opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – 20. kolo příjmu žádostí. Dne 6. 8. 2014 ministr zemědělství Marian Jurečka schválil zpřesnění Pravidel, které navazuje na nově přijaté právní předpisy k veřejné podpoře, platné od 1. 7. 2014. Zpřesnění se týká žadatelů, jejichž projekt byl či bude schválen ke spolufinancování, ale Dohoda o poskytnutí dotace nebyla uzavřena do 30. 6. 2014.
12.08.2014 1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy PDF 235KB

Dodatečně schválené Žádosti o dotaci v rámci 19. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, záměr c)
Státní zemědělský intervenční fond dne 31.7.2014 dodatečně schválil ze zásobníku projektů 34 Žádostí o dotaci v rámci 19. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova, podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, záměr c) – území mimo hlavního města Prahy.
05.08.2014 1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů PDF 189KB

I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství – dodatečně schválené Žádosti o dotaci v rámci 18. kola Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 30.7.2014 dodatečně schválil 1 Žádost o dotaci v rámci 18.kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova, podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství.
30.07.2014 1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství PDF 95KB

Semináře k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020
Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás dovolují pozvat na semináře k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.
24.07.2014 4.1. Získávání dovedností, animace a provádění PDF 108KB

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 20. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků
18.07.2014 1.1.1. Modernizace zemědělských podniků PDF 2MB

Přehled kulturních a sportovních akcí, které byly podpořeny z Programu rozvoje venkova v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
Dovolujeme si Vás informovat o konání kulturních a sportovních akcí pořádaných v rámci projektů spolupráce, které realizují Místní akční skupiny. Pro bližší informace ke konaným akcím doporučujeme navštívit jednotlivé internetové stránky Místních akčních skupin. Věříme, že Vás některá z uvedených akcí zaujme a přispěje k příjemnému prožití léta 2014.
18.07.2014 2. Realizace projektů spolupráce PDF 209KB

Spuštění Portálu Farmáře pro 21. kolo příjmu žádostí PRV
16.07.2014 1.4. Pozemkové úpravy PDF 116KB

< Předchozí 1 2 3 4 5 6 ... 70

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013

Program rozvoje venkova (PRV) vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova. Byl zpracován v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 a prováděcími pravidly uvedené normy.

Program rozvoje venkova, který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, blíže specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 strategie v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci.

Opatření Programu rozvoje venkova přispějí k naplňování cílů Lisabonské strategie ve všech jejích oblastech:

• Společnost založená na znalostech

• Vnitřní trh a podnikatelské prostředí

• Trh práce

• Udržitelný rozvoj.

Göteborgská konference se promítá v Programu při zavádění opatření k trvale udržitelným systémům zemědělského hospodaření a podporou opatření, která vytváří trvale udržitelná pracovní místa.

Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispívá k dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program dále umožňuje vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních potravinářských komoditách. Program také podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost obyvatel na venkově.

Podrobné informace k Programu rozvoje venkova nalezenete zde.

Formuláře naleznete v souborech "Ke stažení".

Soubory ke stažení