HRDP - Horizontální plán rozvoje venkova

Horizontální plán rozvoje venkova „Trvale udržitelný rozvoj zemědělství, venkova a jeho přírodních zdrojů” obsahuje následující opatření, která jsou zpracována s odvoláním na příslušné kapitoly a články Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999: Předčasné ukončení zemědělské činnosti, Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními, Agroenvironmentální opatření, Lesnictví, Zakládání skupin výrobců a Technická pomoc.

Poslední uvedené opatření, Technická pomoc, je zaměřeno na podporu aktivit nezbytných pro monitoring úspěšnosti implementace, řízení využití HRDP a zdokonalování jednotlivých opatření. Jedná se zejména o práce spojené s vypracováním postupů a materiálů nezbytných pro proces od podání žádostí až po vyhodnocování jednotlivých opatření. Práce budou mít především formu odborných studií, sběrů a analýzy dat, vypracování informačních materiálů a dalších aktivit spojených se šířením informací o zaváděných opatřeních. Příjemcem této dotace je Ministerstvo zemědělství.

Opatření HRDP jsou uplatňována na celém území České republiky. Struktura předběžného hodnocení Horizontálního plánu rozvoje venkova pro Českou republiku 2004 – 2006 se drží zadávací dokumentace Structural Funds Assistance to the Czech Republic (Terms of Reference). Při zpracování předběžného hodnocení vycházel tým hodnotitelů z následujících metodologických podkladů: Nařízení Rady (ES) 1257/1999, 1260/1999, 438/2001, 445/2002, metodickými pokyny a materiály týkajícími se předběžných hodnocení (The MEANS Collection) a dokumentu Evaluation of Rural Development Programmes 2000 -2006 Supported From The European Agriculture Guidance and Guarantee Fund, Guidelines, Directorate General for Agriculture, 1999.