Prosím o odpověď na dotaz ohledně plánu dotačních výzev místních akčních skupin
Dle pravidel PRV pro opatření IV.1.1 by si měla každá MAS ve svém strategickém plánu LEADER (dále jen SPL) stanovit na celé programovací období finanční plán, který by měla dodržovat (kapitola 6.4. každého SPL) - tzn. MAS by měla rozvrhnout předpokládané přidělené finanční prostředky v jednotlivých letech mezi konkrétní Fiche opatření. SPL by měl být ke stažení na internetových stránkách MAS. Kvalitu zpracování SPL a tedy i kvalitu finančního plánu posuzovala hodnotitelská komise na počátku programovacího období. Na základě jejího hodnocení bylo ve dvou kolech příjmu žádostí vybráno 112 MAS k podpoře v rámci opatření IV.1.1 PRV. Dále z Pravidel PRV pro opatření IV.1.1 vyplývá povinnost zveřejnění výzvy minimálně 3 týdny před ukončením příjmu žádostí na MAS. Tato podmínka je ze strany SZIF kontrolována jak při vyhlášení výzvy, tak v jejím průběhu.
02.09.2011

Ráda bych se informovala, zda v rámci Podpory rozvoje venkova mohou čerpat dobrovolné svazky obcí
Ano, pro rozvoj obcí jsou určena opatření v Ose III., ale také program Leader v Ose IV (MAS - Místní akční skupina). Hlavním cílem Osy IV je realizovat místní rozvojové strategie (tedy Strategický plán Leader) a spolupráci místních partnerství. Principy Leaderu jsou pro rozvoj venkovských oblastí zvlášť vhodnou metodou, protože sloučením různých subjektů působících v rurálním prostoru tyto principy vedou k pozitivním efektům. Právě prostřednictvím místních akčních skupin (MAS) dostávají šanci zapojit se do problematiky jednotlivých oblastí široké vrstvy obyvatelstva, a to především formou převzetí rozhodovacích pravomocí týkajících se příslušných venkovských oblastí. Princip Leader neznamená antagonistickou podobu místních samospráv, je naopak jejich vhodným doplňkem v cílených aktivitách pro obnovu a rozvoj obcí a přispívá také k rozvoji zemědělského sektoru a péči o přírodu a krajinu.
02.09.2011

Jak a kde se podává Žádost na opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce?
Žádosti o dotace zasílá KMAS (koordinační MAS) prostřednictvím Portálu Farmáře. Zároveň KMAS doručí na podatelnu CP SZIF osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datové schránky v termínu trvání výzvy na CP SZIF vyplněný a podepsaný formulář Žádosti o dotaci včetně všech povinných a nepovinných příloh.
02.09.2011