Mohu používat pořízené zařízení, vybavení na obhospodařování rybníků ze záměru a) opatření 2.1. OP Rybářství na sádkách a jiných výrobních zařízení spadajících pod záměr c)?
Pořízené zařízení v záměru a) opatření 2.1. musí být používáno pouze na obhospodařování rybníků, nikoliv na sádkách, líhních a dalších výrobních zařízení, které spadají pod záměr c). Toto platí ve všech záměrech v rámci opatření 2.1. vyjma dopravních prostředků (viz Pravidla). Předložený projekt musí obsahovat pouze jeden ze záměrů a) až e).
07.05.2014

Jsou způsobilým v opatření 2.1. výdaje spojené s produkcí a chovem raků a krevet?
Výdaje spojené s produkcí a chovem, resp. pěstováním řas, měkkýšů a korýšů jsou v opatření 2.1. nezpůsobilým výdajem.
07.05.2014

Je způsobilým výdajem doprava, manipulace a přepravné případně balné, poštovné či dobírka?
Ne. Položky jako jsou doprava, přepravné, manipulace, poštovné, balné či dobírka aj., jsou nezpůsobilým výdajem. Tyto položky nejsou předmětem dotace a nejsou uvedeny v číselníku způsobilých výdajů v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace jako způsobilý výdaj.
07.05.2014

Musí žadatel při zařazování do kategorie podniku vzít v úvahu, zdali on, či jiní statutární zástupci nevlastní základní kapitál nebo hlasovací práva v jiném podniku?
Ano, Žadatel v opatření 2.1. a 2.4. musí splňovat podmínku definice buď mikropodniku, nebo malého či středního podniku nebo akceptovatelného velkého podniku. Žadatel musí při zařazování do kategorie podniku posoudit, zdali on, či jiní statutární zástupci nevlastní základní kapitál nebo hlasovací práva v jiném podniku. Pro stanovení celkového počtu zaměstnanců a finančních hodnot se za určitých podmínek započítávají i údaje jiného podniku (viz Pravidla).
07.05.2014

Lze v rámci opatření 2.1. považovat doklady za prodej povolenek k lovu ryb za účetní doklad, ze kterého je patrný příjem z akvakultury (prodeje ryb), vyžadovaný Pravidly jako povinnou přílohu ?
Nelze. Z těchto dokladů za prodej povolenek k lovu ryb není patrný příjem z akvakultury (prodeje ryb).
07.05.2014

Lze žádat o dotaci v rámci opatření 2.1. na vybavení a zařízení pro obhospodařování jezer, nádrží, které neumožňují vypuštění a volné vody?
Z opatření 2.1. záměru a) a b) lze žádat o dotaci na obhospodařování rybníků. Rybník je definován dle zákona 99/2004 Sb. (zákon o rybářství) jako vodní nádrž určená především k chovu ryb, ve kterém lze regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho vypouštění a slovení; rybník je tvořen hrází, nádrží a dalšími technickými zařízeními. Nelze žádat pod těmito záměry na jezera, nádrže, které neumožňují vypuštění a volné vody.
07.05.2014

Mohou rybářské svazy žádat o dotaci na vybavení, zařízení pro obhospodařování revírů v rámci OP Rybářství ?
Na revíry lze žádat v záměru c) opatření 2.1. pouze za předpokladu, že se jedná o pstruhové rybářské revíry, které jsou využívány k chovu lososovitých ryb a kde je zakázán sportovní rybolov. Nikoliv klasické pstruhové a mimopstruhové rybářské revíry.
02.09.2011

Jsou způsobilými výdaji v rámci opatření 2.1. OP Rybářství ruční kesery a vaničky na ryby?
Ruční kesery a vaničky nejsou způsobilými výdaji. Dále mezi nezpůsobilé výdaje patří: další drobné rybářské nářadí (saky, planktonová síťka aj.), výplety na drobné rybářské nářadí, šňůry aj. V tomto opatření 2.1. je žadatel povinen splňovat účel a předmět projektu po dobu lhůty vázanosti na účel. Lhůta vázanosti na účel je 5 let od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace. Po dvou sezónách prasklá laminátová vanička a zlomený keser nemůže splňovat účel projektu po dobu 5 let po podpisu Rozhodnutí. Žadatel může žádat o dotaci pouze na způsobilé výdaje, které jsou uvedeny v číselníku způsobilých výdajů v Pravidlech.
02.09.2011

Je možné, aby způsobilý výdaj „pořízení a instalace zabezpečení areálu sádek, rybích líhní a odchoven před nepovoleným vstupem – ploty, elektronické vrátnice, instalace zabezpečovacích systémů“ v záměru c) opatření 2.1. sloužil jako ochrana rybích hospodářství před volně žijícími predátory?
V rámci opatření 2.1., záměru c), kódu způsobilých výdajů „pořízení a instalace zabezpečení areálu sádek, rybích líhní a odchoven před nepovoleným vstupem – ploty, elektronické vrátnice, instalace zabezpečovacích systémů“ nesmí tyto ploty a další zabezpečovací zařízení sloužit jako ochrana rybích hospodářství před volně žijícími predátory. Na ochranu proti predátorům je zaměřen záměr d). Předložený projekt musí obsahovat pouze jeden ze záměrů a) až e).
02.09.2011

Lze v rámci opatření 2.1. považovat vyúčtování násad nebo převodky ryb mezi podniky za účetní doklad, ze kterého je patrný příjem z akvakultury (prodeje ryb) vyžadovaný Pravidly jako povinnou přílohu?
Nelze. Příslušné účetní doklady musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní doklady musí obsahovat označení účetního dokladu, obsah účetního případu a jeho účastníky, peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, okamžik vyhotovení účetního dokladu, okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu, podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Některé skutečnosti mohou být obsaženy na více účetních záznamech.
02.09.2011

Je možné v rámci opatření 2.1. a 2.4., aby v době lhůty vázanosti na účel skončila žadateli/příjemci dotace nájemní smlouva k nemovitosti, která souvisí s realizací projektu a na kterou bezprostředně navazuje nová splňující požadovanou nájemní dobu pěti let od data podpisu Rozhodnutí?
Dle Pravidel musí mít žadatel/příjemce dotace uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisejí s realizací projektu. Tuto skutečnost prokazuje žadatel/příjemce dotace v případě kontroly na místě dokladem o vlastnictví pozemků, či nemovitostí, kterých se projekt týká. Pokud je předmětný projekt realizován v pronajatém objektu/pozemku předloží nájemní smlouvu na dobu nejméně pěti let od data podpisu Rozhodnutí poskytovatelem dotace. V případě spoluvlastnictví nemovitosti je vyžadován písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí vztahující se k realizaci projektu. Ano, v případě nájemních vztahů k nemovitostem, které souvisejí s realizací projektu, je možné, aby nájemní smlouva na nemovitost skončila v době pěti let od data podpisu Rozhodnutí, avšak musí na ní bezprostředně navazovat smlouva nová, která dosáhne požadované nájemní doby pěti let od data podpisu Rozhodnutí.
02.09.2011

Praktické rady a nejčastější chyby

 • Příchod k registraci Žádosti o dotaci v poslední den příjmu na RO SZIF (pokud příjem žádostí neprobíhá prostřednictvím plné elektronizace). Např. při nekompletnosti povinných příloh není Žádost o dotaci zaregistrována, žadatel je informován o důvodu nezaregistrování a odchází. Jelikož je poslední den příjmu, žadatel nestihne doplnit dokumentaci a nepodá žádost ve vyhlášeném termínu příjmu.
 • Žadatel/příjemce dotace dle kapitoly Provádění změn Obecné části Pravidel nenahlásí změnu v Žádosti o dotaci, projektu či jiných dokumentech na RO SZIF. Žadatel např. změnu nenahlásí prostřednictvím formuláře Hlášení o změnách vůbec nebo až po realizaci změny, kterou nelze provést bez předchozího souhlasu SZIF. Ve většině těchto případů nejsou nenahlášené změny dle Pravidel příjemci dotace proplaceny.
 • Dodání chybných nebo neúplných povinných příloh předkládaných při podání Žádosti o dotaci. Žadatel by měl před příjmem žádosti v Pravidlech pro žadatele projít všechny povinné případně nepovinné přílohy a ověřit si, že má všechny a obsahují náležitosti, které jsou po přílohách vyžadovány.
 • Nedodržení lhůt žadatelem např. na doplnění žádosti a příloh z administrativní kontroly. Nedojde-li k odstranění závad Žádosti o dotaci do 21 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni odeslání výzvy žadateli, považuje se Žádost o dotaci uplynutím této lhůty automaticky za chybnou a z tohoto důvodu také bude ukončena administrace Žádosti o dotaci. Lhůta pro výzvu SZIF k odstranění závad počíná běžet dnem, který následuje po zaregistrování Žádosti o dotaci, lhůta pro odstranění závad v Žádosti o dotaci počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy žadateli k jejich odstranění. V případě, že by měl poslední den lhůty připadnout na den pracovního klidu nebo volna, lhůta se prodlouží a bude končit až nejbližší následující pracovní den.
 • Z opatření 2.1., záměru a) a b) lze žádat o dotaci na obhospodařování rybníků. Rybník je definován dle zákona 99/2004 Sb. (zákon o rybářství) jako vodní nádrž určená především k chovu ryb, ve kterém lze regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho vypouštění a slovení; rybník je tvořen hrází, nádrží a dalšími technickými zařízeními. Nelze žádat pod těmito záměry na jezera, nádrže, které neumožňují vypuštění a volné vody.
 • Žadatel/potencionální žadatel musí být před podáním Žádosti o dotaci OP Rybářství důkladně seznámen s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace. Aby nedocházelo k zbytečnému vynaložení finančních prostředků na zpracování Žádosti o dotaci včetně příloh, či dokonce realizaci projektu a nemožnosti splnění podmínek Pravidel a neproplacení finančních prostředků.
 • Příslušné orgány státní správy (tedy i SZIF) komunikují v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. s žadateli/příjemci dotace, kteří mají zřízeny datové schránky, jejich prostřednictvím. Žadateli/příjemci dotace jsou prostřednictvím datové schránky odesílány veškeré dokumenty např. z administrativní kontroly Žádost o doplnění neúplné dokumentace. Pokud si žadatel nevyzvedne tyto dokumenty a nedoplní požadované informace do 21 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni odeslání výzvy žadateli, považuje se Žádost o dotaci uplynutím této lhůty automaticky za chybnou a z tohoto důvodu také bude ukončena administrace Žádosti o dotaci. Tyto dokumenty jsou též zveřejňovány na Portálu farmáře.
 • Příjemce dotace je povinen zajišťovat publicitu realizovaných projektů dle pokynů uvedených v Pravidlech pro příslušná opatření či uvedených mimo Pravidla. V těchto pokynech je uveden popis technických vlastností informačních a propagačních opatření k projektu, specifikace loga, umístění, formát a další povinné náležitosti, které má publicita splňova.
 • Předložený projekt musí obsahovat pouze jeden záměr. Nelze, aby podaná Žádost o dotaci a v ní popsané způsobilé výdaje a jejich využití zasahovalo do více záměrů či opatření.
 • Příslušné účetní doklady musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní doklady musí obsahovat označení účetního dokladu, obsah účetního případu a jeho účastníky, peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, okamžik vyhotovení účetního dokladu, okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu, podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Některé skutečnosti mohou být obsaženy na více účetních záznamech.
 • Žadatel v opatření 2.1., a 2.4., musí splňovat podmínku definice buď mikropodniku, nebo malého či středního podniku nebo akceptovatelného velkého podniku. Žadatel musí při zařazování do kategorie podniku posoudit, zdali on, či jiní statutární zástupci nevlastní základní kapitál nebo hlasovací práva v jiném podniku. Pro stanovení celkového počtu zaměstnanců a finančních hodnot se za určitých podmínek započítávají i údaje jiného podniku (dle Pravidel).