Žádné aktuální zprávy k zobrazení

2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny

Podopatření je zaměřeno na zlepšení a ochranu zemědělsky využívaných pozemků v oblastech s nepříznivým vodním režimem (oblasti s nadbytkem nebo nedostatkem srážek, rizikové oblasti z hlediska výskytu povodní). Realizace tohoto podopatření umožní vytvoření prostorové rovnováhy mezi hospodářským a kulturním rozvojem spojeným s využíváním území ohroženého povodněmi a potřebami využít toto území ke zpomalení odtoku vody, akumulace vody a snížení velikosti průtoků.

Příjemcem dotace je právnická osoba, podnikající v zemědělství nebo samostatně hospodařící rolník.

Výše dotace: Jde o projekty nevytvářející významný čistý zisk, celková veřejná podpora bude 100% přijatelných nákladů, z toho bude příspěvek EU 80% a 20% z národních zdrojů.

Kontaktní údaje


Soubory ke stažení