Finanční zdraví u žadatelů pro Operační Program RVMZ

Finanční zdraví žadatele Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství je základní podmínkou přijatelnosti pro pokračování administrace žádosti. Finanční zdraví žadatele se bude hodnotit u opatření/podopatření:

 • 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům,
 • 1.1.2. Prohlubování diverzifikace zemědělských činností,
 • 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing,
 • 2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství,
 • 2.3.1. Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb,
 • 2.3.2. Chov vodních živočichů – akvakultura,
 • 2.3.3. Činnosti prováděné odborníky v rybářství;

V odkazu Výpočet finančního zdraví uvádíme jednoduchý program v excelu pro orientační výpočet finančního zdraví žadatelů účtujících jak v jednoduchém (daňová evidence), tak v podvojném účetnictví (účetnictví), včetně instrukcí k zadávání dat.

Výpočet lze rovněž provést na základě metodiky v odkazu Metodika pro určení finančního zdraví (viz. Pravidla – Příloha 19).

Pro splnění přijatelnosti projektu je nezbytné, aby výsledek finančního zdraví žadatele byl v nejhorším případě kategorie C. U opatření/podopatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. má výsledek finančního zdraví zároveň vliv i na bodování projektu.

Ze souborů ke stažení je dále možno využít:

Formulář podvojného účetnictví – pro žadatele účtující ve zkráceném/zjednodušeném rozsahu účetnictví
Formulář jednoduchého účetnictví – Univerzální tabulka pro žadatele s jednoduchým účetnictvím
Návaznost Přiznání k dani z příjmů fyzických osob na Univerzální tabulku – postup vyplnění Univerzální tabulky z daňových přiznání dle jednotlivých roků

Ekonomické a finanční vyhodnocení (investice) pro OP RVMZ

Vyhodnocení ekonomické životaschopnosti projektu je základní podmínkou přijatelnosti pro pokračování administrace žádosti. Ekonomická životaschopnost projektu se bude hodnotit u opatření/podopatření:

 • 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům,
 • 1.1.2. Prohlubování diverzifikace zemědělských činností,
 • 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing,
 • 1.3.2. Investice do lesů (pouze u investice do strojů),
 • 1.3.3. Sdružování majitelů lesa,
 • 2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství,
 • 2.3.1. Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb,
 • 2.3.2. Chov vodních živočichů – akvakultura;

Ekonomické a finanční vyhodnocení investice (Ekonomické hodnocení projektu) se skládá ze 2 hlavních částí:

 • Ekonomické hodnocení plánu podniku (Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna, Výkaz zisků a ztrát s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna a Plánovaný cash flow podniku s výhledem na pět let do budoucna)
 • Ekonomické hodnocení investice (Plánovaný cash flow investice na pět/deset let do budoucna).

Instruktážní list k Ekonomickému hodnocení projektu je uveden v souborech ke stažení pod odkazem Postup Ekonomického hodnocení projektu.

Výjimky tvoří podopatření 1.3.2. Investice do lesů (pouze u investice do strojů), kde se provádí pouze Ekonomické hodnocení investice, resp. podopatření 1.3.3. Sdružování majitelů lesa, kde se naopak provádí pouze Ekonomické hodnocení plánu podniku.