Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodní kalamitou v Poteči

Podopatření: Podopatření 1.3.1. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření
Investiční záměr: a) obnova lesa po kalamitních těžbách
Příjemce pomoci: obec Poteč
Místo realizace: Zlínský kraj
Příspěvek z OP Zemědělství: 393 514,- Kč
Popis: Obnova lesa na kalamitních holinách o ploše 5,40 ha

foto 1 foto 2 foto 3 foto 4

Průtočná retenční nádrž na potoce Ptenka

Podopatření: Podopatření 1.3.1. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření
Investiční záměr: b) provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích a protierozní opatření
Příjemce pomoci: Lesy města Prostějova, s.r.o.
Místo realizace: Olomoucký kraj
Příspěvek z OP Zemědělství: 463 346,- Kč
Popis: Omezení erozivní činnosti potoka Ptenky retencí vody v nádrži - ochrana koryta potoka, LC Hrádková, pramenišť pitné vody Pohodlí, udržení minimálního průtoku vody v době sucha, zlepšení povodňové situace v povodí.

foto 1 foto 2 foto 3 foto 4

Zalesnění zemědělsky nevyužívaných zemědělských půd a péče o mladé lesní kultury do zajištění lesního porostu

Podopatření: Podopatření 1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd
Investiční záměr: a) zalesnění zemědělsky nevyužívaných zemědělských půd a péče o mladé lesní
Příjemce pomoci: Obec Maršovice
Místo realizace: Středočeský kraj
Příspěvek z OP Zemědělství: 231 583,- Kč
Popis: Zalesnění a péče o kultury na obecních pozemcích v letech 2005 - 2009. Projekt předkládá výsadbu smrku, borovice, dubu a buku, stavbu oplocenek, ochranu proti buřeni a opakované zalesnění.

foto 1 foto 2 foto 3

Zalesnění kalamitní holiny Kamenec

Podopatření: Podopatření 1.3.1. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření
Investiční záměr: a) obnova lesa po kalamitních těžbách
Příjemce pomoci: Město Šternberk
Místo realizace: Olomoucký kraj
Příspěvek z OP Zemědělství: 284 926,- Kč
Popis: Projekt řeší chemické ošetření zabuřenělé plochy kalamitní holiny a následné jarní zalesnění jamkovou sadbou.

foto 1 foto 2 foto 3 foto 4

Pořízení strojů a zařízení na údržbu a opravy lesních cest, pěšinek a stezek, a pořízení ekologických technologií užívaných v lesnictví

Podopatření: Podopatření 1.3.2. Investice do lesů
Investiční záměr: d) pořízení strojů
Příjemce pomoci: Líšno, a.s.
Místo realizace: Středočeský kraj
Příspěvek z OP Zemědělství: 2 237 919,- Kč
Popis: Projekt řeší způsob účelné údržby stávající lesní dopravní sítě, zřizování přibližovacích linek v obnovených lesních porostech včetně odstraňování nevhodných podrostů a přípravu záhonů ve školkách, to vše za použití traktoru a lesní frézy. Štěpkovač bude využit k ekologickému zpracování zbytkové biomasy.

foto 1 foto 2 foto 3 foto 4