Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Řešení rizik a krizí v zemědělství

Dotazník - Sběr dat pro vyhodnocení katastrů zasažených zemědělským suchem v roce 2018

Dotazník je dostupný k vyplnění od 3. 9. do 12. 9. 2018, včetně.
Výsledky šetření napomohou při stanovení kompenzací za sucho v roce 2018.

Vláda schválila částečnou náhradu za loňské sucho. Ministerstvo zemědělství připravilo na zmírnění škod způsobených loňským suchem dva dotační programy (S.1.1. a S.1.2.) dle notifikovaného Rámcového programu pro řešení rizik a krizí v zemědělství.

V rámci programů S.1.1. a S.1.2. bude dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách poskytnuta těm zemědělcům, kteří utrpěli ztráty na tržbách převyšující 30 % v porovnání s průměrem předcházejících tří let nebo s průměrem posledních pěti let, do kterých se nezapočítá nejvyšší a nejnižší hodnota roční produkce. Podpora bude poskytnuta na plodiny, které byly suchem postiženy nejvíce, tj. na obiloviny (pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, kukuřice na zrno, oves, žito, triticale), olejniny (řepka, slunečnice, mák), cukrovou řepu, brambory a z krmných plodin na kukuřici na zeleno a siláž a na trvalé travní porosty (TTP) ve vazbě na chov hospodářských zvířat.

Žadatel má možnost žádat na:
• S.1.1. Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely v roce 2017
• S.1.2. Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách ke krmným účelům v roce 2017

Veškeré informace, včetně termínů příjmu žádostí, naleznou žadatelé v níže zveřejněných Zásadách
a Metodickém pokynu pro žadatele. K dispozici jsou pro žadatele tabulky usnadňující výpočet požadavku
na dotaci.

Žádosti budou podávány na příslušná pracoviště SZIF.

Ke stažení