Zpravodajství

Informace o kontrolách SAPARD
stav k 31.12.2008
21.01.2009 DDP - SAPARD PDF 85KB

Informace o kontrolách SAPARD
25.07.2008 DDP - SAPARD PDF 86KB

Informace o kontrolách SAPARD
V roce 2007 byly prováděny pouze kontroly ex-post u příjemců pomoci - plánované (druh 40) a neplánované (druh 41). Uvedená tabulka informuje o všech kontrolách provedených od počátku programu SAPARD k 31. 12. 2007.
31.12.2007 DDP - SAPARD PDF 58KB

SAPARD

Program SAPARD je jedním z předvstupních nástrojů Evropské unie určený pro deset kandidátských zemí. Název program SAPARD byl vytvořen z počátečních písmen slov Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development, česky Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova.

Jak bylo navrženo Evropskou komisí, program SAPARD bude napomáhat kandidátským zemím při řešení konkrétních úkolů při zavádění acquis communitaire vztahujícímu se ke společné zemědělské politice (CAP), strukturálním změnám v jednotlivých zemědělských sektorech a na venkově.

Kandidátské země mohou program SAPARD využívat v časovém rozmezí let 2000-2006, maximálně však do konkrétního data vstupu do Evropské unie. Pro Českou republiku to znamená, že všechny smlouvy s žadateli byly uzavřeny do konce roku 2003. Realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 30.června 2006, aby mohly být tyto projekty finančně uzavřeny do konce roku 2006.

Cílem programu je:

 • Přispět k zavádění práva Evropského společenství v oblasti společné zemědělské politiky
 • Řešit prioritní a specifické problémy spojené s trvale udržitelnými změnami v sektoru zemědělství a ve venkovských oblastech kandidátských zemí

Finanční prostředky

Evropská unie uvolní na program SAPARD z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF) ročně částku 520 miliónů EUR pro všech deset kandidátských zemí. Pro Českou republiku připadá ročně 22 miliónů EUR.

Pro sektor zemědělství znamená podpora EU v rámci programu SAPARD ročně přibližně 540 miliónů Kč, pro sektor rozvoj venkova 270 miliónů Kč.

Česká republika má rovněž zajištěny potřebné finanční zdroje na spolufinancování programu z národního rozpočtu.

Nejdůležitějšími úkoly zemědělství České republiky je posílení konkurenceschopnosti prvovýroby a zpracovatelského odvětví, dosažení vysoké kvality zemědělských a potravinářských výrobků s vyšší přidanou hodnotou, dokončení restrukturalizace zemědělských a zpracovatelských podniků, posílení pozice zemědělské prvovýroby na trhu a zavedení práva Evropského společenství do praxe.

Přínosem programu SAPARD je také možnost osvojit si náročná pravidla strukturálních fondů Evropské unie a principů programování, vybudování potřebných institucí, zejména Agentury SAPARD, připravení legislativního rámce a podmínek pro monitorování programu SAPARD v České republice.

Realizace programu SAPARD

Agentura SAPARD plní realizační a platební funkci programu SAPARD. Část svých pravomocí delegovala na Ministerstvo pro místní rozvoj. Ministerstvo financí je zodpovědné za finanční toky a plní roli Kompetentního orgánu.

Ministerstvo zemědělství
 • podílelo se na tvorbě programového dokumentu pro program SAPARD - Plán rozvoje zemědělství a venkova České republiky v období 2000-2006,
 • připravilo pravidla administrace programu SAPARD ve smyslu požadavků Víceleté finanční dohody,
 • odpovídá za vybudování institucí nezbytných pro realizaci programu SAPARD v České republice,
 • podílí se na spolufinancování programu SAPARD ze své rozpočtové kapitoly a odpovídá za účelové využití těchto finančních prostředků v oblasti zemědělství.
Ministerstvo pro místní rozvoj
 • odpovídá za vypracování a změny Plánu rozvoje zemědělství a venkova České republiky na období 2000-2006,
 • podílí se na výkonu činností delegovaných Agenturou SAPARD,
 • odpovídá za využití finančních prostředků ze státního rozpočtu na program SAPARD v oblasti rozvoje venkova.
Ministerstvo financí
 • odpovídá za finanční toky mezi Českou republikou a Evropskou unií,
 • je zodpovědné za uzavření Víceleté finanční dohody,
 • je zodpovědné za uzavření ročních finančních dohod ze strany ČR,
 • plní roli Kompetentního orgánu.
Ministerstvo životního prostředí
 • dbá na uplatňování aspektů ochrany životního prostředí při hodnocení a následné realizaci projektů
 • podílí se na monitorování programu SAPARD

Základní podmínky programu SAPARD

Evropská Komise stanovila 3 základní podmínky pro spuštění programu SAPARD

1. Plán rozvoje zemědělství a venkova České republiky na období 2000-2006

Plán rozvoje zemědělství a venkova České republiky na období 2000 - 2006 (Plán) je základním programovým dokumentem pro program SAPARD v České republice. Plán vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a dne 28.července 1999 ho vzala na vědomí vláda ČR. Oficiální verze plánu byla předložena Evropské Komisi 27.dubna 2000. Předběžné hodnocení plánu, které vypracovala Česká zemědělská univerzita v Praze, bylo zasláno Komisi 31.května 2000. Stanovení potenciálních dopadů plánu na životní prostředí se připravovalo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Dne 13.září 2000 byl plán přijat výborem STAR. Plán byl schválen Nařízením Komise C (2000) 3105 final dne 26.října 2000 jako Program rozvoje zemědělství a venkova České republiky v souladu s článkem 4 odst. 5 Nařízení Rady (ES) č.1268/1999. Česká verze přijatého plánu byla společně se stanoviskem Ministerstva životního prostředí předložena Vládě ČR v prosinci 2000. Plán byl schválen 7.března 2001 rozhodnutím č. 218/2001.

2. Víceletá finanční dohoda mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství (VFD)

Víceletá finanční dohoda stanoví technický, právní a správní rámec pro provádění Programu rozvoje zemědělství a venkova a jakýchkoliv dodatků k němu v České republice na celé jeho období 2000-2006. Kandidátským zemím bylo zasláno několik návrhů VFD, aby k nim vyjádřili své připomínky. Na začátku prosince 2000 byly Evropské komisi zaslány připomínky k této dohodě. Víceletou finanční dohodu oficiálně podepsal dne 5.února 2001 při příležitosti své návštěvy v České republice Evropský komisař pro zemědělství, rozvoj venkova a rybolovu Franz Fischler. Při stejné příležitosti podepsal také roční finanční dohodu pro rok 2000, která stanoví finanční závazek Společenství pro příslušný rok. Parlament schválil VFD usnesením č.1653 dne 27.června 2001, Senát tuto VFD schválil usnesením č. 149 a 18.října 2001 tuto dohodu ratifikoval prezident České republiky.

3. Akreditace Agentury SAPARD

EK akreditovala Agenturu SAPARD 15. dubna 2002 jako součást Ministerstva zemědělství. Současně AS zahájila první kolo příjmu žádostí 15.4. -15.5.2002.

4. Transformace Agentury SAPARD

S účinností dne 1.ledna 2004 byla Agentura SAPARD zařazena do organizační struktury Státního zemědělského intervenčního fondu, kde bude nadále pokračovat v plnění všech úkolů České republiky při administraci programu SAPARD. Současně došlo k přechodu činností, pracovníků a kompetencí, nutných pro zabezpečení institucionálních struktur budované platební agentury určené k administraci Společné zemědělské politiky v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie.

Stalo se tak v souvislosti se změnou zákona č.256/2000 Sb., ve znění zákona č.128/2003 Sb., podle něhož náleží Státní zemědělský intervenční fond do působnosti Ministerstva zemědělství ČR. Jako ústřední orgán státní správy má Ministerstvo zemědělství povinnost zabezpečovat v rezortu zemědělství úkoly plynoucí pro Českou republiku z uzavřených mezinárodních smluv i z členství v mezinárodních organizacích. Proto bylo rozhodnuto o transformaci Agentury SAPARD a její následné delimitaci na SZIF.

Veškerá práva a povinnosti Agentury SAPARD, stejně jako práva a povinnosti třetích osob (příjemců pomoci a žadatelů), plynoucí z uzavřených smluv o poskytnutí pomoc z programu SAPARD, zůstávají nadále plně zachována a nebyla výše uvedenými organizačními změnami dotčena.

Soubory ke stažení