dokument

Projekt Ovoce do škol mění název

11.04.2014

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1308/2013 dochází ke změně názvu projektu Ovoce do škol na Ovoce a zelenina do škol. Přidáním zeleniny do názvu projektu se tak poukazuje na její nezastupitelný význam ve výživě a na skutečnost, že i dodávky zeleniny jsou neodmyslitelnou součástí projektu. Zároveň od školního roku 2014/2015 dojde k navýšení celkového evropského rozpočtu projektu na 150 milionů EUR.

Evropský projekt Ovoce do škol byl v České republice spuštěn ve školním roce 2009/2010 s cílem podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny. V rámci projektu žáci prvních až pátých ročníků základních škol dostávají zdarma čerstvé ovoce a zeleninu, přírodní ovocné a zeleninové šťávy bez konzervantů a dochucovadel. Ve školním roce 2013/2014 se do projektu Ovoce do škol přihlásilo 3 530 škol, počet zapojených dětí je přes 456 tisíc, což je o 9,5 % žáků více ve srovnání s předchozím školním rokem.

Od školního roku 2014/2015 dochází k navýšení celkového evropského rozpočtu určeného na projekt Ovoce a zeleniny do škol ze stávajících 90 milionů EUR na 150 milionů EUR. Na Českou republiku dle orientačního přidělení podpory (příloha II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 221/2014) připadá 3 124 660 EUR místo dosavadních 1 963 100 EUR a zvyšuje se též míra spolufinancování ze strany Unie ze současných 73 % na 88 %.

Dále dochází k doplnění projektu o doprovodná opatření, která mohou být financována z prostředků Unie. Jedná se například o náklady na exkurze do zemědělských a zahradnických podniků, náklady na informační materiály a vzdělávací akce týkající se produkce, distribuce a spotřeby ovoce i zeleniny, zdravých stravovacích návyků a životního prostředí. Doprovodná opatření mají přispět ke zvýšení účinnosti projektu a musí být přímo spojena s jeho cíli, kterými jsou především zvyšování krátkodobé a dlouhodobé konzumace ovoce i zeleniny a formování zdravých stravovacích návyků.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.

PDF verze ke stažení