DODATEČNÉ DŮKAZY

Dodatečný důkaz slouží k prokázání splnění podmínky tam, kde systém AMS vyhodnotí, že podmínka splněna nebyla. Zjednodušeně lze říci, že pokud žadatel obdržel červený semafor „neoprávněně“” a je přesvědčen, že podmínka reálně byla splněna, může na SZIF zaslat dodatečný důkaz. Na takový důkaz se pak podrobně podívají zaměstnanci SZIFu a prozkoumají plnění podmínky za pomoci všech dostupných dat. Pro podání dodatečného důkazu slouží jednoduchý formulář, na který se žadatel dostane proklikem z Portálu AMS anebo rovnou z Portálu farmáře. Podání dodatečného důkazu není povinné, avšak ve většině případů dochází díky doložení dodatečného důkazu ke změně semaforu na zelenou.

Dodatečný důkaz je možné zasílat v průběhu celého monitorovacího období. Nejlepší moment pro zaslání důkazu nastává ve chvíli, kdy žadatel na svém Sscoreboardu spatří červený semafor a má za to, že podmínka byla splněna. Dodatečný důkaz může žadatel zaslat i po obdržení sdělení o předběžných výsledcích. V tomto případě doporučujeme zaslat důkaz co možná nejrychleji.

Dodatečné důkazy se dokládají pouze v případě červeného semaforu. Oranžový semafor řeší žadatel přes aplikaci SZIF GTFoto, a to pouze v okamžiku, kdy je k tomu ze strany SZIF vyzván. Dodatečné důkazy neslouží k podání změnové žádosti či k dalším jiným sdělením.Co může posloužit jako dodatečný důkaz?

V podstatě cokoliv, o čem si žadatel myslí, že prokáže splnění podmínky. Nejlepší a nejjednodušší důkaz je geotagovaná fotografie zaslaná přes aplikaci SZIF GTFoto. Není ale podmínkou poslat pouze geotagovanou fotografii přes aplikaci, ačkoliv tímto směrem SZIF do budoucna cílí. Žadatel může k formuláři přiložit jakoukoliv fotografii svého pozemku. Může ale zaslat i faktury za osivo, data ze své zemědělské techniky, pastevní deník a další relevantní dokumenty. Velmi cennou informací je alespoň přibližný termín splnění podmínky. Zaměstnanci SZIF se pak díky termínu splnění podmínky zaměří na na družicové snímky pouze v určitém časovém úseku, což značně urychlí proces vyhodnocování. Přibližné termíny plnění podmínky jsou pak důležité hlavně v případě určování seče či pastvy. Důležité je nezapomenout uvést, na který pozemek nebo pozemky (DPB) reagujete.

Na rozdíl od požadavku na úkol (následná aktivita) neexistují pro dodatečný důkaz pokyny k aktivitě (k focení). Je na uvážení každého žadatele, co a jak relevantně vyfotit/doložit. Obecně však doporučujeme fotit tak, aby na fotografii byla vidět zejména oblast DPB, na kterou dodatečný důkaz reaguje. Pokud reaguje na potvrzení kultury/plodiny, je nejlepší fotit kulturu/plodinu. V případě, kdy je důvodem červeného semaforu nejednolitost porostu, jsou tato konkrétní místa vyznačena v mapovém okně (vrstva Sentinel-nesoulady). V tomto případě je nejlepší fotit přesně tato místa (např. když nejednolitost porostu vznikla klimatickými podmínkami daného období – sucho, podmáčení atd.).


Vyhodnocení dodatečného důkazu probíhá následovně:

 • Zaměstnanci SZIFu se na každý dodatečný důkaz pečlivě podívají a prozkoumají přílohy od žadatele.
 • Na základě informací z důkazu jsou prozkoumány všechny dostupné družicové snímky daného DPB. V případě, že žadatel zašle termín splnění podmínky, je prozkoumání rychlejší a proces efektivnější.
 • Zaměstnanec SZIFu rozhodne, zdali byla podmínka splněna a dodatečný důkaz uzavře.
 • Žadateli přijde vyhodnocení důkazu do datové schránky a/nebo do Portálu farmáře.
 • V případě změny semaforu na zelenou uvidí žadatel změnu okamžitě na svém Scoreboardu.
 • Vyhodnocení důkazu může trvat několik dní i několik týdnů. Záleží na počtu podaných dodatečných důkazů. Vždy se však zaměstnanci SZIFu snaží vyhodnotit důkazy v co nejkratší možné době.

Shrnutí a doporučení:

 • Dodatečný důkaz slouží k prokázání splnění podmínky v případě, že žadatel dostane červený semafor a je přesvědčen, že podmínka byla splněna.
 • Dodatečný důkaz neslouží jako náhrada splnění úkolu, jako prostředek pro podání změnové žádosti ani jako prostředek pro komunikaci se SZIFem.
 • Vždy je potřeba uvést kód DPB, na který žadatel reaguje.
 • V případě využití aplikace SZIF GTFoto je potřeba fotky odeslat na SZIF stisknutím tlačítka “odeslat na SZIF” na Portálu GTFoto.
 • Přílohou dodatečného důkazu může být jakýkoliv dokument prokazující splnění podmínky.
 • Cennou informací je přibližný termín plnění podmínky, zejména pak pro seče a pastvy.
 • Vždy je potřeba odeslat daný formulář pro dodatečné důkazy. Není možné jako dodatečný důkaz zaslat obecné podání či jakýkoliv jiný formulář.