Otázky a odpovědi k zavedení monitoringu pomocí systému AMS


Bude mít zemědělec v rámci zavádění AMS nějaké náklady? Jaké technologie jsou pro zemědělce nezbytné?

Veškeré informace jsou žadateli zobrazovány na Portálu AMS, je tedy vhodné mít k dispozici počítač s připojením k internetu. Dále doporučujeme mít chytrý telefon, na který bude možné si stáhnout zdarma aplikaci pro pořizování a správu geotagovaných fotografií. Není nutné využívat "mobilní data" pro připojení telefonu k internetu, stačí data synchronizovat např. doma s využitím Wi-Fi. V případě, že žadatel chytrý telefon nemá nebo nechce aplikaci využít, Fond využije jiné prostředky k ověření skutečnosti.


Co jsou to geotagované fotografie?

Mobilní telefon při správném nastavení může k fotografii uložit informaci o místě a času pořízení. Pak takovou fotografii nazýváme geotagovanou.

SZIF pro účely systému AMS poskytuje zdarma aplikaci pro pořízení těchto fotografií a jejich odesílání do systému. Aplikace zajistí, že fotografie i s ověřenými údaji o poloze a čase pořízení zůstanou neměnné, díky čemuž mohou geotagované fotografie sloužit jako spolehlivý důkaz.


Co znamenají barvy na semaforu?

Barvy semaforu označují výsledek monitoringu pomocí systému AMS ke každému pozemku a konkrétní podmínce. Před zahájením monitoringu se na semaforu objevuje šedá barva značící, že podmínka ještě není vyhodnocena. Zelená barva označuje, že podmínka byla splněna. Oranžová barva značí, že družicová data neposkytují jednoznačné výsledky, takže nelze rozhodnout bez doplňujících informací. Je tedy nutné provést některou z následných aktivit pro ověření stavu pozemku (zpravidla geotagovaná fotografie či kontrola v terénu). Červená barva znamená, že podmínka splněna nebyla. Pokud ještě nenastalo datum rozhodné pro vyhodnocení podmínky, uplatní se světlý odstín zelené, resp. červené.

V případě zobrazení červené barvy semaforu na svém scoreboardu nemá žadatel očekávat žádost o splnění úkolu v aplikaci GTFoto. V takovém případě může žadatel reagovat podáním dodatečného důkazu.


Jak může SZIF ověřovat stav pozemků na dálku?

AMS je založen na vyhodnocení dat dálkového průzkumu Země, zejména dat z družic Sentinel 1 a 2. Pomocí těchto dat lze průběžně sledovat, zda proběhla požadovaná zemědělská aktivita.

V případě, že budou výsledky nejednoznačné, poslouží pro vyhodnocení stavu geotagované fotografie zaslané žadatelem, případně kontrola inspektora.


Jaké jsou důvody zavedení monitoringu pomocí systému AMS?

Systém AMS byl implementován ve všech členských státech EU jako efektivnější a flexibilnější způsob kontroly. Záměrem Evropské komise je i nadále provádět kontroly a odhalovat pochybení, ale zároveň chce žadatele na chybu upozornit a umožnit mu nápravu bez penalizace, v duchu „prevence a komunikace“. Zároveň odpovídá rozvojovým cílům využití moderních technologií i v oblasti zemědělství.


Kdy se od žadatele očekává aktivní zapojení?

Žadatel nemusí vykazovat žádnou iniciativu navíc. Na druhou stranu, aktivní zapojení zemědělce a vzájemná komunikace žadatele se SZIF je jedním ze základních předpokladů úspěšné administrace žádosti o dotaci. Komunikace může být iniciována jak žadatelem, tak i ze strany SZIF.

V momentě, kdy žadatel na Portálu AMS uvidí své pozemky označené (světle) červenou barvou, může začít komunikovat se SZIFem a doložit důkazy, že daná podmínka je na pozemku splněná. V případě oranžové barvy jej SZIF osloví sám, s požadavkem na zaslání geotagované fotografie.


Kdy se použijí geotagované fotografie?

Geotagované fotografie se používjí zpravidla v případě, kdy vyhodnocení družicových dat neposkytuje pro konkrétní podmínku u daného pozemku jednoznačný závěr (oranžový semafor). Žadateli bude zaslán požadavek (úloha), aby Fondu zaslal jednu či více fotografií daného pozemku, tj. ze stanoveného místa a stanoveným směrem.

Součástí bude informace, kterou podmínku u daného pozemku Fond ověřuje. Pořídit a zaslat geotagovanou fotografii může žadatel i bez zadání úlohy Fondem, může si tedy například pořídit záznam o provedené seči pro případ, že by došlo k nejasnostem při vyhodnocování.


Které podmínky lze monitorovat?

AMS v současnosti dokáže rozlišit zemědělskou kulturu, pěstovanou plodinu a provedení (neprovedení) seče či pastvy. Uplatňuje se proto u kontrol opatření na plochu v rámci jednotné žádosti. Systém AMS neověřuje dotační tituly vázané na hospodářská zvířata a lesnická opatření, ani tituly SOT, národní dotace, ekonomická opatření atd. V budoucnu bychom rádi funkcionality rozšířili i ověření meziplodin atd.


Musím jako žadatel sledovat výsledky pravidelně?

Sledovat výsledky, používat geotagované fotografie a komunikovat průběžně se SZIF není pro žadatele povinnost, ale možnost, která přináší výhody jak pro žadatele tak i pro SZIF.

Díky možnosti sledovat výsledky průběžně může žadatel na nálezy z AMS reagovat již v průběhu administrace a následně upravit svou žádost nebo sám doložit důkaz splnění podmínky, aniž by mu hrozilo riziko sankce.


Nemohu se přihlásit

V případě, že se Vám nedaří přihlásit, kontaktujte Infolinku SZIF na telefonním čísle 222 871 871 (volba č. 2) nebo využijte e-mail info@szif.cz.


Znamená zavedení AMS ukončení kontrol na místě?

Ne. AMS nahradí kontroly na místě jen zčásti. Existují totiž podmínky opatření, které nelze monitorovat (např. identifikace druhu dřeviny atd.). U těchto nemonitorovatelných podmínek zůstává zachován princip výběru vzorku žádostí a ověření plnění podmínek přímo u žadatele. Při těchto návštěvách už ale u žadatele nebude prováděno měření ploch.

Může se tedy stát, že u konkrétního opatření/titulu nebo dokonce u konkrétního pozemku proběhne monitoring pomocí systému AMS i kontrola nemonitorovatelné podmínky (kontrola v terénu). Například výskyt úhoru na daném pozemku je ověřen daty z družic, ale zákaz použití POR u úhoru využívaném v ekologickém zájmu bude ověřen na místě.