KOMUNIKACE SE ŽADATELI

Efektivně nastavená a správně fungující vzájemná komunikace mezi SZIF a žadatelem je jedním ze základních předpokladů k úspěšnému fungování monitoringu pomocí systému AMS.


KDE A CO SE ŽADATEL DOZVÍ

Komunikace mezi žadatelem a SZIF bude probíhat pomocí Portálu AMS, Portálu farmáře SZIF, mobilní aplikace, datové schránky, notifikačních e-mailů atd.

Scoreboard – tabulka s výsledky

Průběh výsledků monitoringu bude mít žadatel k dispozici na Portálu AMS ve Scoreboardu (elektronické nástěnce).

V této tabulce bude u každého pozemku uveden status plnění monitorované podmínky vyznačen semaforem. Žadatel se tak dozví, zda je podmínka na pozemku již splněna (zelená), není splněna (červená) nebo data z družic neposkytují jednoznačné výsledky (žlutá). Z tabulky bude také možné vyčíst, u kterých pozemků monitoring ještě probíhá a barva semaforu se bude ještě měnit.

Tabulka bude propojena s mapovým oknem, kde si žadatel může prohlédnout družicové snímky svých pozemků, a to až dva roky zpětně. Náročnější uživatel si může zobrazit i růstové indexy umožňující sledovat změny na pozemku (například NDVI index pro detekování sečí). Získané informace pak může použít pro tvorbu vlastních analýz.

Další informace v tabulce se týká geotagovaných fotografií (GTfoto) a je provázána s příslušnou mobilní aplikací. Je zde uvedeno, zda je k pozemku požadována fotografie k ověření splnění podmínky nebo již byla fotografie vytvořena.

Změnová žádost

Vstup do předtiskové aplikace, kde si žadatel bude moci vytvořit změnovou žádost a pozemek upravit či stáhnout ze žádosti, je možný přímo ze Scoreboardu. Základní principy vytváření změnových žádostí budou stejné jako doposud. Data ze Scoreboradu a mapového okna by měla poskytnout žadateli přehledné informace a podklady pro tvorbu změnové žádosti.

Upozornění žadateli

Systém včasných upozornění má sloužit jako efektivní nástroj prevence. Proto mu SZIF věnuje zvláštní pozornost a bude je zasílat žadatelům v případech, kdy to bude alespoň trochu přínosné.

Jejich posláním je upozornit žadatele na pozemky, na kterých monitoring pomocí systému AMS doposud nedetekoval splnění podmínky, ačkoliv se již blíží termín plnění. Zároveň bude žadatel informován o tom, co má učinit za kroky, aby podmínka byla splněna (například provedení seče do daného termínu). Upozornění se bude zobrazovat automaticky na Portálu farmáře a zároveň bude zasílán žadateli e-mailem.

Žádost o spolupráci

V případě, že je pozemek na semaforu označen jako žlutý, je nutné provést tzv. následné aktivity, které ověří plnění podmínky. Systém, či pracovník SZIF rozhodne, zda je zajistí sám SZIF (např. jiné letecké snímky nebo kontrola v terénu) nebo bude žadateli zaslána Žádost o spolupráci.

Žádost o spolupráci bude zobrazena na Scoreboardu u jednotlivých pozemků. Nejčastěji se bude jednat o požadavek na vytvoření geotagované fotografie. Tento požadavek je provázán s aplikací pro pořizování geotagovaných snímků a zároveň bude zaslán žadateli e-mailem.

Dokument s předběžnými výsledky

Po ukončení monitoringu AMS se automaticky generuje dokument s předběžnými výsledky pro jednotlivé dotační opatření/titul. Tento dokument bude zaslán žadateli buď do datové schránky, nebo prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. Žadatel zároveň obdrží notifikaci do e-mailu.

Kromě informace o výsledku monitoringu pomocí systému AMS na jednotlivých pozemcích pro daný dotační titul/tituly bude dokument obsahovat také poučení o tom, jak a do kdy může žadatel reagovat na případné nesplnění podmínky (červené semafory).

Notifikační zprávy

V průběhu administrace budou žadateli zasílány tzv. notifikační zprávy. Jedná se informační zprávy, kdy se nepředpokládá žádná reakce od žadatele.

Jedná se převážně o upozornění na skutečnost, že byla změněna barva semaforu, byly vyhotoveny předběžné výsledky monitoringu pomocí systému AMS, žadateli byl přidělen požadavek na pořízení GTfoto atd.


KDY ZAČÍT KOMUNIKOVAT

SZIF očekává od žadatele aktivní komunikaci ve chvíli, kdy jsou některé pozemky označeny červeně (nesplnění podmínky) nebo žlutě (data z družic neposkytují jednoznačný výsledek).

Žadatel má možnost komunikovat se SZIF na základě své vlastní inciativy, jindy je o spolupráci požádán. V případě, že žadatel iniciuje komunikaci sám a nečeká na požádání SZIF, mohou být některé procesy monitoringu pomocí systému AMS urychleny.

Žlutý pozemek

Žadateli bude zaslána žádost o spolupráci, v níž bude požádán o doložení stavu pozemku například pomocí geotagované fotografie. Tento požadavek bude automaticky provázán s příslušnou aplikací na pořízení geotagovaných fotografií. Ve specifických případech může být po žadateli požadováno i doložení jiného dokumentu, který potvrdí splnění příslušné podmínky, a to opět prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. V případě, že žadatel na žádost o spolupráci nebude reagovat, nehrozí mu žádná sankce a SZIF ověří podmínku jiným způsobem (například návštěvou v terénu).

Červený pozemek

Žadateli bude zaslán dokument s předběžnými výsledky. Stane se tak ve chvíli, kdy jsou všechny jeho pozemky v rámci daného opatření/titulu červené či zelené. Dle informací v dokumentu může žadatel reagovat a provést kroky k nápravě u pozemků označených červeně. Buď doloží důkazy o plnění podmínky (například geotagovanou fotografii) anebo daný pozemek změní či stáhne ze žádosti, aniž by mu za to byly uděleny sankce. Žadateli bude stanoveno datum, do kdy může nápravu provést.


Komunikace AMS

  • Hlavním kanálem pro komunikaci je Portál farmáře SZIF, kde jsou všechny informace v tzv. Scoreboardu (elektronické nástěnce), včetně interaktivního mapového okna.
  • V případech, kde je to možné a přínosné, budou žadatelům zasílány upozornění na plnění podmínky.
  • Pro zasílání geotagovaných fotografií bude k dispozici aplikace, provázaná se Scoreboardem a mapovým oknem.
  • Komunikaci a spolupráci může iniciovat sám žadatel, nebo je požádán o spolupráci ze strany SZIF.
  • Vzájemná komunikace účinně pomáhá předejít sankcím.