KOMUNIKACE SE ŽADATELI

Vzájemná komunikace mezi Fondem a žadatelem je jedním ze základních předpokladů úspěšného fungování monitoringu pomocí systému AMS.


KDE A CO SE ŽADATEL DOZVÍ

Komunikace mezi žadatelem a Fondem probíhá zejména pomocí Portálu AMS (který je propojen s Portálem farmáře SZIF) a pomocí e-mailových upozornění, podle potřeby též pomocí aplikace SZIF GTFoto a Portálu GTFoto, datovou schránkou a dalšími cestami.

Scoreboard – přehled výsledků monitoringu

Průběžné výsledky monitoringu se žadateli zobrazují na Portálu AMS v tzv. Scoreboardu (elektronické nástěnce) jak pro jednotlivé dotační tituly, tak v přehledu pozemků. Zde je u každého pozemku uveden aktuální status monitorované podmínky formou barvy „semaforu“. Tímto způsobem se žadatel dozví, zda je podmínka na pozemku již splněna (zelená), není splněna (červená) nebo data z družic neposkytují jednoznačné výsledky (oranžová), případně že monitoring ještě probíhá a barva semaforu se může měnit. Podrobněji popsáno zde.

Stav jednotlivých pozemků se na Scoreboardu zobrazuje nejen v tabulce, ale i v mapě. Mapové okno nabízí řadu vrstev a funkcí. Žadatel si tak například může prohlédnout družicové snímky svých pozemků z různých pásem (například index NDVI používaný pro rozpoznávání sečí), a to až dva roky zpětně. Žadatel může informace využít pro případné vlastní analýzy.

Pokud byl žadatel vyzván k pořízení fotografie pro ověření splnění podmínky, i tento údaj je u příslušného pozemku na Scoreboardu vyznačen – viz Žádost o spolupráci – úkoly. Scoreboard zobrazuje data související s konkrétní jednotnou žádostí a každá žádost zde zůstává dostupná i v dalších letech. Díky tomu je možné prohlížet i stavy minulé.

Upozornění žadateli

Systém včasných upozornění má pomoci předcházet nesplnění dotačních podmínek. Jeho úkolem je automaticky upozornit žadatele na pozemky, kde monitoring AMS doposud nerozpoznal splnění podmínky, ačkoliv se již blíží předepsaný termín pro její splnění. Žadatel bude v takové situaci informován i o tom, jaké má učinit kroky (například provedení seče do daného termínu). Upozornění se zobrazuje na Portálu AMS a zároveň je standardně zasíláno žadateli e-mailem. Pro první roky zavedení AMS bude toto upozornění zasíláno pouze pro provedení seče a pastvy.

Oznámení - notifikační zprávy

Systém notifikací dodatečně nabízí žadateli oznámení o důležitých událostech v procesu monitoringu a administrace žádosti, typicky o změně semaforu na červenou barvu, o nové žádosti o fotografie či přijetí fotografií nebo změnové žádosti atd. Žadatel má možnost zvolit si situace, na které chce být tímto způsobem upozorněn.

Žádost o pořízení fotografií – úkoly

V případech, kdy není možné na základě satelitních snímků potvrdit splnění dotační podmínky (znázorněno oranžovou barvou semaforu), může Fond v rámci návazných aktivit požádat farmáře o spolupráci a zaslat instrukci k vytvoření geotagované fotografie. Na to je žadatel upozorněn hned na několika místech. Na Scoreboardu se tyto tzv. úkoly zobrazují přehledně ve zvláštním oddělení a zároveň pak u jednotlivých pozemků. Současně je odesláno upozornění e-mailem a konečně jsou úkoly k nalezení v aplikaci pro pořizování geotagovaných fotografií (portálové i mobilní), na níž je vázáno jejich splnění.

Dokument s předběžnými výsledky

Po ukončení monitoringu AMS se automaticky generuje dokument s předběžnými výsledky pro jednotlivé dotační opatření/tituly. Tento dokument bude zaslán žadateli buď do datové schránky, nebo prostřednictvím Portálu farmáře. Žadatel zároveň obdrží notifikaci do e-mailu. Dokument bude obsahovat také poučení o tom, jak a do kdy může žadatel reagovat na případné nesplnění podmínky (případy s červenou barvou semaforu).


komunikace ze strany žadatele

Změnová žádost

Změnovou žádost může žadatel využít pro uvedení žádosti o dotaci do souladu s výsledky AMS. Údaje ze Scoreboardu a mapového okna by měly žadateli poskytnout ucelené a přehledné podklady pro její vyplnění. Vstup do předtiskové aplikace, kde lze pozemek upravit či ze žádosti stáhnout, je možný přímo ze Scoreboardu. Základní principy vytváření změnových žádostí jsou stejné jako doposud.

Formulář pro Dodatečné důkazy

Tento nástroj žadatel využije v případě, že nesouhlasí s červeným výsledkem monitoringu pro určitý pozemek a podmínku. Skrze tlačítko na Portálu AMS (“Doložení důkazů žadatele”) nebo na Portálu farmáře SZIF (“Dodatečné důkazy v souvislosti s výsledky kontroly AMS”) si založí formulář, kam přiloží odůvodnění a dokumenty k doložení, že podmínka na daném pozemku splněna byla. Tím může být např. fotografie pěstované plodiny, seče či jiný relevantní dokument. Pro doložení dodatečného důkazu může žadatel využít i aplikaci na GTFoto – je však nutné odeslat i výše popsaný formulář.

Geotagované fotografie

Pro účely pořizování průkazných fotografií s určením polohy a času vytvořil Fond bezplatnou aplikaci SZIF GTFoto pro chytré mobilní telefony (Android 6+ ke stažení zde , IOS 13+ ke stažení zde ) a zároveň webový portál GTFoto, který využijí zejména větší zemědělské podniky. Pakliže žadatele o pořízení fotografie žádá Fond, musí být fotografie pořízena podle instrukcí v rámci tohoto tzv. úkolu. Podrobné informace jsou dostupné zde .

KDY ZAČÍT KOMUNIKOVAT NEBO FOTIT

Od žadatele očekáváme, že bude aktivně komunikovat ve chvíli, kdy jsou některé pozemky označeny červeně nebo oranžově. V „červených“ případech, kdy AMS vnímá nesplnění podmínky, může žadatel uvést do souladu žádost – podat Změnovou žádost, nebo doložit, že podmínka skutečně splněna je – skrze formulář pro Dodatečné důkazy. V „oranžových“ případech, kdy data z družic neposkytují jednoznačný výsledek, bude žadatel o součinnost požádán Fondem. V případě, že žadatel iniciuje komunikaci sám a nečeká na žádost ze strany Fondu, mohou být některé procesy v systému AMS urychleny. Není ale účelné například zasílat fotografie k pozemkům, které monitoring označil zeleně, nebo ještě před vyhodnocením. Může ale být užitečné pořídit fotografie pomocí aplikace SZIF GTFoto v okamžiku, kdy je splnění podmínky dobře průkazné, a uchovat si fotografii teprve pro případ, že by nastal rozpor.

Oranžový pozemek

Bude-li žadatel vyzván k pořízení geotagované fotografie za účelem doložení splnění podmínky (viz výše), poslouží mu k tomu aplikace SZIF GTFoto. V případě, že žadatel na žádost o spolupráci nebude reagovat, nehrozí mu žádná sankce, Fond ověří podmínku jiným způsobem (například návštěvou v terénu).

Červený pozemek

Žadateli bude zaslán dokument s předběžnými výsledky, když jsou všechny jeho pozemky v rámci daného opatření/titulu červené či zelené. Dle informací v dokumentu může v dané lhůtě reagovat a provést kroky k nápravě u pozemků označených červeně, např. Podáním změnové žádosti. Pokud podmínka splněna je, je na místě toto doložit prostřednictvím Formuláře pro Dodatečné důkazy nebo zasláním geotagované fotografie.