BARVY SEMAFORU A JEJICH VÝZNAM

Výsledky monitoringu systémem AMS se žadateli průběžně zobrazují na Portálu AMS na tzv. Scoreboardu (elektronické nástěnce) po celou dobu administrace žádosti spolu s časovou osou termínů rozhodných pro příslušné dotační podmínky. Na Scoreboardu vidí žadatel vyhodnocení pouze svých pozemků, které má uvedené v Jednotné žádosti. Monitoring pozemků je zahájen po podání Jednotné žádosti v daném roce a první výsledky může žadatel očekávat na svém Scoreboardu v červnu téhož roku.

Pro vizualizaci výsledků kontrol systémem AMS byla vybrána symbolika semaforu. Společně se základními barvami (zelená, oranžová, červená) se používají ještě šedá, světle zelená a světle červená. Na konci monitorovacího období jsou všechny pozemky vždy označeny buď zeleným, nebo červeným semaforem. Monitoring nikdy nekončí semaforem šedým či oranžovým. Níže je vysvětleno, co která barva znamená a jak v daném případě reagovat.


Šedá barva


Značí, že podmínka ještě není vyhodnocena. Zobrazuje se na Scoreboardu před samotným zahájením monitoringu a může se na něm zobrazovat do doby, než bude podmínka vyhodnocena – tedy klidně i po delší časový úsek během monitorovacího období.

Jak reagovat na šedou barvu

Pokud žadatel na svém Scoreboardu vidí šedý semafor, neočekává se od něho žádná aktivita, neboť se čeká na vyhodnocení systémem AMS.


Oranžová barva


Značí, že pro vyhodnocení podmínky nemá SZIF dostatek dat. Může se tak stát například z důvodu oblačnosti. V takovém případě je potřeba podmínku ověřit pomocí geotagované fotografie (GTFoto). Podrobně je oranžovému semaforu věnována kapitola Oranžový semafor – následné aktivity.

Jak reagovat na oranžovou barvu

V případě doručení žádosti o splnění úkolu v aplikaci SZIF GTFoto je žádoucí vyfotit GTFoto a zaslat ji na SZIF. Pokud žadatel úkol plnit nechce, anebo si úkol na sebe naplánoval inspektor, nemusí vyvíjet žádnou aktivitu a pouze čeká na změnu semaforu.


Zelená barva


Podmínka je vyhodnocena jako splněná.

Jak reagovat na zelenou barvu

Na zelený semafor není potřeba nijak reagovat, jelikož podmínka je již splněna.


Červená barva


Podmínka byla systémem AMS vyhodnocena jako nesplněná. Důvodem porušení podmínky může být např. včasné nesplnění seče či pastvy, provedení zakázané operace (rozorání kultury T před rozhodným datem) nebo třeba detekování tzv. nesouladu. Nesouladem se rozumí skutečnost, kterou systém AMS detekoval v rámci několika po sobě jdoucích měsíců a která nasvědčuje tomu, že se na pozemku děje něco nestandardního. Typickým příkladem nesouladu může být výskyt holé půdy, výskyt stavby na zemědělské půdě nebo třeba rozšiřování okolní těžby do zemědělské půdy. Nesoulad se žadateli zobrazuje v mapovém okně jako samostatná vrstva nad pozemky.


Jak reagovat na červenou barvu

V případě, že má žadatel vyhodnocenou podmínku jako nesplněnou a je přesvědčen, že podmínka byla splněna, může podat dodatečný důkaz přes k tomu určený formulář. V ostatních případech může žadatel provést změnu své žádosti nebo podat ohlášení vyšší moci (OVM).


Světle zelená barva


Naznačuje, že systému AMS se podmínka jeví jako splněná, avšak ještě neuplynulo rozhodné datum. Po uplynutí rozhodného data se světle zelená přebarví na tmavě zelenou a podmínka bude splněna. Pozor, světle zelená se samozřejmě může změnit i na červenou v momentě, kdy systém AMS detekuje porušení podmínky před rozhodným datem.

Jak reagovat na světle zelenou barvu

Žadatel nemusí na světle zelenou barvu nijak reagovat.


Světle červená barva


Používá se prozatím jen pro podmínku splnění seče a pastvy do určitého termínu. V případě, že systém AMS nedetekoval splnění podmínky přibližně 14 dní před rozhodným datem, zbarví semafor na světle červenou a zašle žadateli tzv. alert (upozornění na blížící se termín plnění podmínky). Světle červený semafor tedy slouží jako upozornění žadateli, že by měl splnit podmínku. Tento semafor se po uplynutí rozhodného data může zbarvit jak na zelenou, tak na červenou barvu.

Jak reagovat na světle červenou barvu

Nejlepší reakcí na světle červený semafor je splnění podmínky před rozhodným datem.


SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA OPATŘENÍ

Na Scoreboardu se uživateli zobrazují také souhrnné výsledky (souhrnný semafor). Souhrnné výsledky představují výsledky monitoringu za celé opatření, popřípadě za celý DPB v obrazovce detail DPB a berou v potaz všechny výsledky v rámci daného opatření (případně DPB). Při zobrazování barvy souhrnného semaforu se vždy prioritizuje ten horší výsledek. To znamená, že pokud má žadatel alespoň jednu podmínku v daném opatření červenou, výsledný souhrnný semafor bude také červený. Naopak souhrnný semafor je zelený až v momentě, kdy jsou všechny podmínky daného opatření zelené. Dále se při sestavování souhrnného semaforu postupuje takto (seřazeno od nejhoršího výsledku po nejlepší):

  • červená
  • světle červená
  • oranžová
  • šedá
  • světle zelená
  • zelená