Základní principy AMS

Využití nových technologií i v oblasti zemědělství je jedním z nástrojů k dosažení cílů nové společné zemědělské politiky, které prosazuje Evropská komise. Družice Sentinel v současnosti poskytují velké množství volně dostupných dat o stavu zemského povrchu, a to téměř v reálném čase. Díky tomu je možné zavést moderní systém monitoringu (AMS), který bude flexibilnější a efektivnější, než ten stávající.


JAK FUNGUJE AMS?

  • Vyhodnocení výsledků je prováděno v různých časových intervalech, které jsou stanoveny pro každou podmínku zvlášť.
  • Veškeré informace monitoringu pomocí systému AMS budou na Portálu farmáře SZIF.
  • Zveřejňované výsledky jsou pravidelně aktualizovány.
  • Žadatel může na výsledky reagovat průběžně.
  • Novinkou je možnost využití geotagované fotografie k doložení důkazů plnění podmínky.

PRINCIP VYHODNOCENÍ AMS

Proces vyhodnocení, zda byla podmínka na pozemku splněna, probíhá v následujících krocích:

Vyhodnocení družicových dat bude prováděno externí službou. Jejím úkolem bude zajistit základní zpracování snímků a výpočet ukazatelů, které poskytují informace o stavu monitorovaných pozemků. Například u podmínky seče na travním porostu nám tato služba zašle údaj, ve kterém intervalu byla seč provedena. Zjištění, zda byl dodržen správný termín seče, je provedeno až na straně SZIF v následném kroku.

Výpočet stavu plnění podmínky navazuje na vyhodnocení družicových dat externí službou. Tato funkčnost automaticky vyhodnocuje dodané výsledky, a to na základě pravidel definovaných tzv. monitorovacím scénářem. Monitorovací scénář je v systému AMS stanoven zvlášť pro každou podmínku i konkrétní pozemek. Například u podmínky splnění seče, může mít každý pozemek jiný termín seče, který vyplývá z údajů v LPIS (nadstavbový management) nebo je posunut ze strany Orgánu ochrany přírody.

Četnost a intervaly pro zasílání výsledku k jednotlivým podmínkám se liší dle konkrétní podmínky. Nové výsledky z družicových dat SZIF obdrží zpravidla každé 2 týdny.


SEMAFOR

Průběh výsledků monitoringu pomocí systému AMS bude mít žadatel k dispozici na Portálu farmáře SZIF v tzv. Scoreboardu (elektronické nástěnce) po celou dobu administrace. Pro vyhodnocování výsledků byla zvolena jednoduchá symbolika semaforu, která žadateli jasně definuje, jak monitoring probíhá a v jaké fázi je. Zelený semafor značí splnění podmínky, červený semafor nesplnění podmínky a žlutý semafor se použije tehdy, kdy nelze o splnění či nesplnění podmínky zatím rozhodnout. Nad rámec barev semaforu se bude používat ještě šedá barva. Ta bude symbolizovat, že monitoring ještě neproběhl, anebo pozemky nelze monitorovat. Tato situace může nastat v různých případech, nejčastěji u příliš malých pozemků či pozemků s nepravidelnými tvary, případně může vadit oblačnost na snímcích.

Princip semaforu se využívá ke každému pozemku a každé konkrétní podmínce zvlášť. Vzhledem k tomu, že AMS bude probíhat kontinuálně, bude barva semaforu vždy aktualizována tak, aby odpovídala momentálně známému stavu pozemku. Záleží na druhu podmínky, jak často a jakým směrem se semafor může měnit. U podmínek stanovených ke konkrétnímu datu (například plnění seče) se zelený semafor již nemůže změnit na červený (nesplnění podmínky). Naopak u podmínek, které jsou kontrolovány po celou dobu závazku (například změna kultury) se semafor může měnit oběma směry.


UPOZORNĚNÍ ŽADATELE

V některých případech se budou žadateli zasílat upozornění. Cílem těchto upozornění je, připomenout žadateli, že se pro danou podmínku blíží termín plnění, ale dle výsledku monitoringu AMS není podmínka ještě splněna.


NÁSLEDNÉ AKTIVITY

V případě, kdy je pozemek na semaforu označen jako žlutý, je nutné provést tzv. následné aktivity, které ověří plnění podmínky. Podle výsledku bude pozemek na Portálu farmáře SZIF na Scoreboardu označen jako červený nebo zelený. Následnou aktivitu k ověření splnění podmínky provede v některých případech sám SZIF (např. pomocí jiných leteckých snímků, kontrolou v terénu aj.), v jiných případech bude kontaktován žadatel s žádostí o spolupráci.

Nejčastěji bude žadatel požádán o zaslání geotagované fotografie. Pro pořizování a odesílání geotagovaných fotografií bude vytvořena speciální aplikace, která bude zdarma ke stažení.

Cílem provádění následných aktivit je mít všechny pozemky u všech monitorovaných podmínek označené jako červené nebo zelené.


MOŽNOST REAGOVAT NA VÝSLEDKY AMS

Žadatel má možnost na stav výsledků na Scoreboardu respektive na obdržené Předběžné výsledky reagovat a předejít tak případným sankcím za nesplnění podmínky.

Podrobnější informace, jak může žadatel reagovat na žluté a červené pozemky, jsou uvedené v kapitole Komunikace se žadateli.


UKONČENÍ PROCESU MONITORINGU AMS

Ve chvíli, kdy jsou na semaforu všechny pozemky žadatele červené nebo zelené (již nejsou žádné žluté), jsou žadateli zaslány předběžné výsledky monitoringu pomocí systému AMS. Do stanoveného termínu může žadatel ještě reagovat na uvedené výsledky, pak jsou považovány za konečné a předány dále do administrace k výslednému vyhodnocení žádosti a následnému vydání rozhodnutí.


Ukázka procesu na podmínce provedení seče do 31. 7.