Informace o probíhajícím auditu EK

V lednu 2019 se uskutečnilo auditní šetření orgánů Evropské komise. Podle dosavadních zjištění, která uvedli auditoři ve svém Oznámení o předběžných zjištěních v červnu 2019, nebyla českým řídicím a kontrolním systémem zajištěna účinná kontrola, čímž mohlo mimo jiné dojít k porušení pravidel týkajících se střetu zájmů. Komisní orgán postavil svou interpretaci a dosavadní stanoviska na výkladu národní legislativy České republiky.

Dne 16. září 2019 zaslal SZIF k rukám Evropské komise stanovisko České republiky k těmto předběžným zjištěním. Podle oficiálního právního stanoviska se ustanovení české legislativy o střetu zájmů nevztahuje na činnost SZIF, neboť SZIF není poskytovatelem dotací ze státního rozpočtu podle rozpočtových pravidel.

Orgány Evropské komise i přes nesouhlas a rozdílné právní stanovisko SZIF vydaly v listopadu 2019 Prováděcí rozhodnutí, které pozastavilo (vybrané průběžné) platby spojené s Programem rozvoje venkova v programovém období 2014 – 2020. Toto Prováděcí rozhodnutí (a následně upraveného Derogačního prováděcího rozhodnutí) napadl SZIF u Evropského soudního dvora (Tribunálu) s cílem získat jednoznačný právní titul, podle kterého by mohl v celé záležitosti dále postupovat. Tribunál však rozhodl o odložení rozhodnutí do doby ukončení auditního šetření.

Během následujícího bilaterálního jednání (v lednu 2020) se nepodařilo najít shodu a vyřešit rozdílný právní názor Evropské komise a ČR, na otázku aplikování legislativy o střetu zájmů na činnost SZIF. Dne 23. února 2021 proto obdržel SZIF formální sdělení, v rámci kterého Evropská komise trvá na existujícím střetu zájmů z důvodu porušení českého ustanovení § 4c zákona o střetu zájmů. SZIF inicioval smírčí řízení, které proběhlo 14. září 2021.

Přestože auditní šetření stále probíhá a finální zpráva bude s největší pravděpodobností doručena až v roce 2022, přijal SZIF již 6. června 2019 opatření k zabránění vzniku možné škody.

SZIF tedy pozastavil proplácení projektů dotčeným podnikům, které byly schválené po dni 9. 2. 2017 (po nabytí účinnosti ust. § 4c zákona o střetu zájmů). SZIF se neztotožňuje se závěry předběžných sdělení auditní mise. Výše uvedená právní pozice SZIF byla následně dílčím způsobem korigována – a protože SZIF dospěl k názoru, že se nachází v odlišném právním postavení, než poskytovatelé dotací z kohezního fondu, nebylo dále důvodné ani legální zadržovat dotčené dotace schválené v období od 9. 2. 2017 do 1. 8. 2018, u nichž byly splněny všechny podmínky. S ohledem na vývoj právního názoru Evropské komise tedy SZIF korigoval rozhodné datum pro pozastavení dotčených projektů a neproplácí (resp. pozastavil administraci) dotace na dotčené projekty schválené po dni 2. 8. 2018 (tj. den nabytí účinnosti nového unijního finančního nařízení č. 2018/1046, zejména čl. 61).

Finální auditní zpráva Evropské komise byla doručena České republice v české verzi dne 4. dubna 2022. S touto zprávou nejsou spojeny žádné lhůty, ale ČR byla informována ze strany Evropské komise, že za finální krok v dotčeném auditním šetření je považováno doručení rozhodnutí Evropské komise o případných finančních korekcích adresovaných České republice. Předtím bude ze strany Evropské komise finální auditní zpráva předložena Výboru pro zemědělské fondy. Samotné rozhodnutí o případných korekcích by mělo být doručeno dle předpokladů v průběhu letošního června. Stanovení dalšího postupu se bude odvíjet od obsahu rozhodnutí o případných korekcích, které je, na rozdíl od finální auditní zprávy, právně závazné. V tuto chvíli tedy čeká SZIF na doručení tohoto rozhodnutí.

Žádosti o dotčené dotace

Možné dopady auditu

Důležité skutečnosti


Časová osa ke stažení