Podpora na produkci bílkovinných plodin

Cílem dotačního opatření je podpořit producenty bílkovinných plodin, kteří chovají vybrané kategorie hospodářských zvířat. Žádost lze podat na půdu s prokazatelným pokryvem bílkovinných plodin, jejich směsí a směsí s obilovinami v období minimálně od 1. června do 15. července příslušného kalendářního roku, evidovanou na žadatele v evidenci využití půdy jako kultura standardní orná půda, nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. 8. příslušného kalendářního roku. Žadatel je povinen dodržet minimální intenzitu chovu hospodářských zvířat 3 VDJ na 1 hektar bílkovinných plodin, a to každý den sledovaného období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku.