Obsah sekce: Ke stažení

Finanční zdraví u žadatelů v Programu rozvoje venkova

Posouzení ekonomických ukazatelů hospodaření žadatele/příjemce dotace, které se zakládá na účetních údajích za poslední tři účetní uzavřená období (minimálně dvě období u nově vzniklých subjektů) se provádí v případech, kdy je tak stanoveno ve specifické části Pravidel (u „velkých projektů“ kde celkové způsobilé výdaje přesahují 2 mil. Kč, s výjimkou opatření I.1.3.). Pokud byl žadatel v průběhu posledních tří účetně uzavřených let postižen při svém podnikání vážnou přírodní katastrofou, lze po prokázání a posouzení této skutečnosti upustit od zahrnutí příslušného roku (maximálně jednoho) do hodnocení finančního zdraví tohoto žadatele. Žadatelé, kteří budou v daných podopatřeních vyhodnoceni jako finančně nezdraví, jsou vyřazeni z dalších kroků administrace a přicházejí tím o možnost obdržení dotace. Pro splnění přijatelnosti projektu je nezbytné, aby výsledek finančního zdraví žadatele byl v nejhorším případě kategorie C (s výjimkou opatření I.1.3.). Výsledek finančního zdraví nemá vliv na bodování projektu (preferenční kritéria).

Více