Obsah sekce: Volná místa

CHCETE POMÁHAT ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ? PŘIDEJTE SE K NÁM!

Jsme jedinou akreditovanou platební agenturou v ČR pro provádění opatření Společné zemědělské politiky EU a služebním úřadem podle Zákona o státní službě. V současné době u nás pracuje přes 1 300 zaměstnanců, kteří působí na centrálním pracovišti v Praze i v regionech. Na centrále pracují především metodici jednotlivých opatření, informatici, právníci apod. Větší část zaměstnanců pracuje na Regionálních odborech po celé ČR na pozicích referentů pro příjem žádostí, kontrolorů a terénních inspektorů. Do našeho kolektivu rádi přijmeme zkušené zaměstnance s mnohaletými praktickými zkušenostmi i absolventy, kteří mají nově získané teoretické znalosti. V našich odděleních najdou uplatnění lidé z mnoha vědních oborů, např. zemědělství, ekonomie, statistika, geografie apod.

Bližší informace ke způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete u konkrétní pozice.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na e-mailu kariera@szif.cz.

Služební předpis generálního ředitele č. 1/2018

NEJČASTĚJŠÍ PERSONÁLNÍ DOTAZY

Průběh náborového procesu

NOVÉ KARIÉRNÍ STRÁNKY SZIF


Bc. Ondřej Kudibal: ondrej.kudibal@szif.cz, tel. +420 731 633 988
Ing. Kamila Maršíčková: kamila.marsickova@szif.cz, tel. +420 703 197 132
Ing. Hana Nová: hana.nova@szif.cz, tel. +420 703 197 411

vedoucí Kanceláře generálního ředitele, vrchní rada (Praha)

Datum podání přihlášek od: 09.02.2022
Datum podání přihlášek do: 19.02.2022

Náplň práce

Vedoucí oddělení Kanceláře generálního ředitele řídí, vypracovává právní stanoviska pro generálního ředitele.Jedná jménem Fondu v záležitostech spadajících do působnosti jím řízeného útvaru. Koordinuje a kontroluje plnění termínů úkolů předaných generálním ředitelem podřízeným organizačním útvarům. Zajišťuje a koordinuje distribuci podkladů určených na Poradu vedení Fondu mezi její členy a poradce generálního ředitele. Zajišťuje a koordinuje agendu připomínkových řízení národních právních předpisů vztahujících se k činnosti Fondu. Poskytuje právní podporu členům Porady vedení. Zajišťuje poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Organizuje zasedání Dozorčí rady Fondu a koordinuje přípravu veškerých podkladů pro toto zasedání. Odpovídá zaplnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a zdraví při práci a požární ochrany, fyzické bezpečnosti, bezpečnosti informací a dat v rozsahu své funkce.Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Plní úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 39 nařízení GDPR.


Požadujeme

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru Právo, právní a veřejnosprávní činnost

Nabízíme

- systemizovaná platová třída 14., zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- služební poměr na dobu neurčitou
- 25 dní dovolené + 5 dní zdravotního volna navíc 
- další placené překážky v práci pro státní zaměstnance (např. 1 den na vyřízení osobních záležitostí) 
- stravenková karta - 100 Kč/odpracovaný den 
- pružná služební doba 
- přátelský a inspirativní tým odborníků 
- možnost profesního růstu (osobní vzdělávání pomocí individuálních vzdělávacích programů)
- stabilitu zaměstnání
- mobilní telefon s neomezeným voláním a SMS včetně 1,5 GB internetu
- karta plná benefitů (měsíční příspěvek na sport, cestování, zdravotní péči, kulturu nebo vzdělávání)
- jsme zprostředkovatelem karty MultiSport

Další informace

- termín pro podání žádostí: do 19. 2. 2022
- termín osobních pohovorů: bude zveřejněn nejen zde, ale také na úřední desce (do 30 dnů od snětí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení z úřední desky) 
- způsob přihlášení do výběrového řízení: žádosti lze zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00 nebo osobně podat na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (podatelna@szif.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (jn2aiqd). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní rada: vedoucí Kanceláře generálního ředitele (SM/2022/19)“.
- k žádosti je nutné přiložit všechny povinné přílohy i s výpisem z Rejstříku trestů (není nutné dokládat v případě poskytnutí osobních údajů - viz Žádost), motivačním dopisem, životopisem a písemnou práci v rozsahu maximálně dvou normostran na téma „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,ve znění pozdějších předpisů“.