Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Zalesňování zemědělské půdy

Charakteristika opatření

Opatření Zalesňování zemědělské půdy HRDP bylo navrženo ve shodě s čl. 31 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, ve shodě s nařízením Komise (ES) č. 445/2002 a nařízením Komise (ES) č. 963/2003.

Předpokladem opatření Zalesňování zemědělské půdy je umožnit zemědělcům hospodařícím na zemědělské půdě, poskytnout podporu na založení lesního porostu na těchto pozemcích. Cílem opatření je zvýšení diverzifikace výroby, které vede k posílení ekonomické a sociální dimenze trvale udržitelného zemědělství a venkova. Opatření má docílit snížení zornění půdy a to bez rizika navýšení podílu neobhospodařované půdy a ochrany životního prostředí. Lesní porosty jsou důležitým zdrojem obnovitelné energie, ale také i krajinotvorným prvkem v krajině, majícím vliv na vodní režim, ochranu půd a v menší míře také rekreační, sanitární, estetický a kulturní význam.

Podmínky opatření Zalesňování zemědělské půdy HRDP jsou upraveny nařízením vlády ČR č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, v platném znění. Nařízením Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoř pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v platném znění a nařízením Komise (ES) č. 1122/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce.

Cíle opatření
i. trvalé snížení výměry zemědělsky obhospodařovaných půd;
ii. rozšíření zalesněných ploch a posílení biodiverzity krajiny;
iii. posílení dimenze trvale udržitelného rozvoje venkova a venkovského prostoru;
iv. zajištění diverzifikace příjmů zemědělských subjektů a zemědělců
v. zlepšení ekologické rovnováhy venkovského prostoru

Poskytované dotace
- dotace na náhradu za ukončení zemědělské výroby (po dobu 20 kalendářních let od založení lesního porostu)

Formuláře pro převody závazků a ohlášení vyšších mocí jsou k dispozici v rámci Jednotná žádost v sekci "ke stažení" ZDE.

Ke stažení