Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

AKTUALIZACE LPIS

LPIS (Land Parcel Identification System) je jedním ze základních prvků tzv. Integrovaného administrativního kontrolního systému (IACS) a legislativně je ukotven v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a v rámci České Republiky je veden na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

LPIS je realizován prostřednictvím geografického informačního systému (GIS). Jeho hlavním účelem je jednoznačná identifikace zemědělských pozemků a primárně slouží jako referenční databáze sloužící k ověřování údajů uvedených v žádostech o dotace poskytovaných ve vazbě na zemědělskou půdu. Jeho role je tedy v rámci společné zemědělské politiky EU klíčová.

LPIS v ČR je tvořen primárně evidencí využití půdy podle uživatelských vztahů, která se skládá z:

  • evidence půdy,
  • evidence ekologicky významných prvků,
  • evidence hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat.
Dále se v LPIS eviduje pěstování geneticky modifikované odrůdy.

Evidovaná geoprostorová data jsou zobrazována na podkladě barevných digitálních ortofot s geometrickým rozlišením 12,5 cm vyhotovených na základě leteckého měřického snímkování zemského povrchu.

Správcem LPIS v České republice je Ministerstvo zemědělství, ovšem aktualizaci dat v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů provádí SZIF.

LPIS je aktualizován průběžně, přičemž pakliže dojde ke změně ve využití půdy, je uživatel dotčené půdy v souladu s platnou legislativou povinen tuto změnu Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu ohlásit, a to ve lhůtě 15 dní poté, co ke změně došlo. Primárním kontaktním místem pro ohlašování těchto změn jsou místně příslušná pracoviště Oddělení příjmu žádostí a LPIS , nicméně ohlášení je možné provést i dalšími způsoby, např. elektronicky prostřednictvím portálu farmáře.

Data evidence využití půdy podle uživatelských vztahů jsou zveřejněna prostřednictvím aplikace Veřejný registr půdy LPIS, který je dostupný zde.