Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

EVIDENCE PŮDY

Aktualizace evidence půdy se řídí podle § 3g zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Na rozdíl od katastru nemovitostí, kde se evidují vlastnické hranice pozemků, se v evidenci půdy eviduje skutečné užívání zemědělské půdy, na níž uživatel vykonává vlastním jménem a na vlastní odpovědnost zemědělskou činnost. Evidence půdy slouží primárně k ověřování správnosti údajů uvedených v žádosti o zemědělské dotace, protože nutnou podmínkou pro přidělení dotace registrovaným farmářům je evidence jimi zemědělsky obhospodařované půdy v evidenci půdy. Farmářům slouží také jako důležitý zdroj informací pro jejich hospodaření a pro státní správu představuje rovněž důležitý zdroj statistických informací. Na webových stránkách Ministerstva zemědělství je zveřejněn metodický postup k aktualizaci evidence půdy a ekologicky významných prvků, kde jsou uvedeny veškeré informace pro farmáře. Metodický pokyn je dostupný zde.