MACH versus kontroly na místě

Pomocí družicových dat je možné ověřovat pouze některé skutečnosti ve vztahu k zemědělským dotacím – tzv. monitorovatelné podmínky. Stávající kontroly na místě, na které jsou žadatelé zvyklí, proto zcela nezmizí, dojde však k jejich zjednodušení. Při využití systému MACH totiž nebude nutné v rámci návštěvy v terénu jednotlivé pozemky přeměřovat.

Podle toho, zda je nebo není možné dotační opatření/titul alespoň z části monitorovat, jsou rozděleny na dvě skupiny:

  1. Dotační opatření/tituly, u nichž jsou alespoň některé podmínky ověřovány pomocí družicových dat Sentinel, označujeme za monitorované, a to i přesto, že jsou v rámci těchto opatření /titulů podmínky, které monitorovat nelze. U takových opatření/titulů bude probíhat monitoring systémem MACH doplněný o kontrolu nemonitorovatelných podmínek.
  2. Dotační opatření/tituly, u kterých nebude pomocí družicových dat Sentinel ověřována žádná podmínka, označujeme za nemonitorované. V takových případech budou probíhat klasické kontroly na místě.

OVĚŘĚNÍ MONITOROVATELNÝCH PODMÍNEK

Pro podmínky, které je možné monitorovat, se používá systém MACH a nemusí tedy být předmětem kontroly na místě. Tyto podmínky jsou sledované na úrovni jednotlivých pozemků pomocí dat z družic Sentinel. Výsledky se průběžně zobrazují na Scoreboardu a žadatel na závěr obdrží dokument s předběžnými výsledky (Komunikace se žadateli).

V současné době je ověřeno, že je možné monitorovat zemědělskou kulturu, plodinové skupiny, řádné obhospodařování (provedení seče a sklizení plodiny). Nejedná se však o konečný výčet monitorovatelných podmínek. Díky stále probíhajícímu výzkumu, kterého se SZIF účastní a neustálému zpřesňování technologií, se předpokládá budoucí využití MACH i u dalších podmínek.


OVĚŘĚNÍ NEMONITOROVATELNÝCH PODMÍNEK

Jedná se o kontrolu podmínek, které se váží k monitorovanému dotačnímu opatření/titulu, ale nelze je ověřit pomocí družic. Provádí se tedy jako doplněk k monitoringu MACH. Pro tyto podmínky budou na vybraném vzorku žadatelů probíhat kontroly v terénu. Rozdíl mezi klasickou kontrolou na místě a kontrolou nemonitorovatelných podmínek je absence nutnosti přeměřování plochy.

Výsledek kontroly nemonitorovatelných podmínek žadatel obdrží formou Protokolu o kontrole. Na tyto výsledky žadatel již nemůže reagovat změnou žádosti, na rozdíl od výsledků z monitoringu MACH. Příkladem nemonitorovatelné podmínky je počet zemědělských zvířat na hospodářství nebo identifikace druhu dřevin.

Vzhledem k rozdělení podmínek na monitorovatelné a nemonitrorovatelné se může stát, že u konkrétního opatření/titulu nebo dokonce u konkrétního pozemku, proběhne zároveň monitoring pomocí systému MACH i kontrola nemonitorovatelné podmínky (kontrola v terénu). Například kultura na pozemku může být ověřena díky datům z družic a naopak počty životaschopných jedinců budou ověřeny na místě.


KONTROLA NA MÍSTĚ

Kontrola na místě bude realizována u opatření/titulu, kde nebude možné monitorovat ani jednu podmínku. Jedná se například o opatření/titul, která se týkají hospodářských zvířat nebo příliš malých ploch (např. biopásy).

V takových případech budou na vybraném vzorku žadatelů probíhat klasické kontroly na místě tak, jak jsou na ně žadatelé zvyklí, včetně případného měření způsobilé plochy. Výsledek kontroly žadatel obdrží formou Protokolu o kontrole. Při zjištění nálezu z kontroly na místě nelze u daného pozemku měnit žádost.