Základní principy MACH

Využití nových technologií i v oblasti zemědělství je jedním z cílů nové společné zemědělské politiky, který prosazuje Evropská komise. Družice Sentinel v současnosti poskytují velké množství volně dostupných dat o stavu zemského povrchu, a to téměř v reálném čase. Díky tomu je možné zavést nový kontrolní systém (MACH), který bude flexibilnější a efektivnější, než ten stávající.

Systém MACH nahradí současné kontroly na místě, ale pouze z části. Pomocí družic totiž nelze monitorovat všechny dotační podmínky. Ty, které nebude možné vyhodnotit pomocí dat z družic, budou i nadále ověřovány na místě inspektorem. Více informací MACH versus kontroly na místě.


JAK FUNGUJE MACH?

  • Vyhodnocení výsledků je prováděno v různých časových intervalech, které jsou stanoveny pro každou podmínku zvlášť.
  • Veškeré informace o kontrole pomocí monitoringu budou na Portálu farmáře SZIF.
  • Zveřejňované výsledky jsou pravidelně aktualizovány.
  • Žadatel může na výsledky reagovat průběžně.
  • Novinkou je možnost využití geotagované fotografie k doložení důkazů plnění podmínky.

PRINCIP VYHODNOCENÍ MACH

Proces vyhodnocení, zda byla podmínka na pozemku splněna, probíhá v následujících krocích:

Vyhodnocení družicových dat bude prováděno externí službou. Jejím úkolem bude zajistit základní zpracování snímků a výpočtu ukazatelů, které poskytují informace o stavu monitorovaných pozemků. Například u podmínky seče na travním porostu nám tato služba zašle údaj, ve kterém intervalu byla seč provedena. Zjištění, zda byl dodržen správný termín seče, je provedeno až na straně SZIF v následném kroku.

Výpočet stavu plnění podmínky navazuje na vyhodnocení družicových dat externí službou. Tato funkčnost automaticky vyhodnocuje dodané výsledky, a to na základě pravidel definovaných tzv. monitorovacím scénářem. Monitorovací scénář je v systému MACH stanoven zvlášť pro každou podmínku i konkrétní pozemek. Například u podmínky splnění seče, může mít každý pozemek jiný termín seče, který vyplývá z údajů v LPIS (nadstavbový management) nebo je posunut ze strany Orgánu ochrany přírody.

Četnost a intervaly pro zasílání výsledku k jednotlivým podmínkám se liší dle konkrétní podmínky. Nové výsledky z družicových dat SZIF obdrží zpravidla každý týden.


SEMAFOR

Průběh výsledků kontrol pomocí monitoringu bude mít žadatel k dispozici na Portálu farmáře SZIF v tzv. Scoreboardu (výsledkové tabulce) po celou dobu administrace. Pro vyhodnocování výsledků byla zvolena jednoduchá symbolika semaforu, která žadateli jasně definuje, jak kontrola probíhá a v jaké fázi je. Zelený semafor značí splnění podmínky, červený semafor nesplnění podmínky a žlutý semafor se použije tehdy, kdy nelze o splnění či nesplnění podmínky zatím rozhodnout. Tato situace může nastat v různých případech, nejčastěji u příliš malých pozemků či pozemků s nepravidelnými tvary, případně může vadit oblačnost na snímcích.

Princip semaforu se využívá ke každému pozemku a každé konkrétní podmínce zvlášť. Vzhledem k tomu, že MACH bude probíhat kontinuálně, bude barva semaforu vždy aktualizována tak, aby odpovídala momentálně známému stavu pozemku. Záleží na druhu podmínky, jak často a jakým směrem se semafor může měnit. U podmínek stanovených ke konkrétnímu datu (například plnění seče) se zelený semafor již nemůže změnit na červený (nesplnění podmínky). Naopak u podmínek, které jsou kontrolovány po celou dobu závazku (například změna kultury) se semafor může měnit oběma směry.


ALERT (UPOZORNĚNÍ) ŽADATELE

V některých případech se budou žadateli zasílat tzv. alerty (upozornění). Cílem těchto alertů je, připomenout žadateli, že se pro danou podmínku blíží termín plnění a na pozemku dle výsledku MACH není podmínka ještě splněna.


NÁSLEDNÉ AKTIVITY

V případě, kdy je pozemek na semaforu označen jako žlutý, je nutné provést tzv. následné aktivity, které ověří plnění podmínky. Podle výsledku bude pozemek na Portálu farmáře SZIF na Scoreboardu označen jako červený nebo zelený. Následnou aktivitu k ověření splnění podmínky provede v některých případech sám SZIF (např. pomocí jiných leteckých snímků, kontrolou v terénu aj.), v jiných případech bude kontaktován žadatel s žádostí o spolupráci.

Nejčastěji bude žadatel požádán o zaslání geotagované fotografie. Pro pořizování a odesílání geotagovaných fotografií bude vytvořena speciální aplikace, která bude zdarma ke stažení.

Ve specifických případech může být po žadateli požadováno doložení i jiného dokumentu, který svědčí o splnění příslušné podmínky a to opět prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. Pokud žadatel požadované podklady nedodá, provede SZIF ověření splnění podmínky na místě.

Cílem provádění následných aktivit je mít všechny pozemky u všech monitorovaných podmínek označené jako červené nebo zelené.


MOŽNOST REAGOVAT NA VÝSLEDKY MACH

Žadatel má možnost na stav výsledků na Scoreboardu respektive na obdržené Předběžné výsledky reagovat a předejít tak případným sankcím za nesplnění podmínky.

Podrobnější informace, jak může žadatel reagovat na žluté a červené pozemky, jsou uvedené v kapitole Komunikace se žadateli.


UKONČENÍ PROCESU MACH

Ve chvíli, kdy jsou na semaforu všechny pozemky žadatele červené nebo zelené (již nejsou žádné žluté), jsou žadateli zaslány Předběžné výsledky kontroly pomocí monitoringu. Do stanoveného termínu může žadatel ještě reagovat na uvedené výsledky, pak jsou považovány za konečné a předány dále do administrace k výslednému vyhodnocení žádosti a následnému vydání rozhodnutí.


Ukázka procesu na podmínce provedení seče do 31. 7.