Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je právnickou osobou se sídlem v Praze, náleží do působnosti Ministerstva zemědělství a jeho činnost se řídí zákonem o Státním zemědělském intervenčním fondu č. 256/2000 Sb., v platném znění a prováděcími právními předpisy ve formě nařízení vlády.

SZIF tvoří pražské centrální pracoviště a sedm regionálních odborů – Praha, České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Olomouc a Opava. Statutárním orgánem je generální ředitel. Činnost a hospodaření kontroluje dozorčí rada.

Hlavním úkolem SZIF jako akreditované platební agentury je zprostředkování finanční podpory zemědělství z evropských a národních zdrojů. V rámci plnění závazků, vyplývajících ze Společné zemědělské politiky a v souladu s právními předpisy, právem Evropské unie a mezinárodními smlouvami, zajišťuje v prvé řadě následující činnosti:

 • rozhoduje o poskytnutí dotace a kontroluje plnění podmínek poskytnutí dotace, administruje a vyplácí přímé platby z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF),
 • administruje a vyplácí přímé platby z EAGF,
 • provádí Program rozvoje venkova podle přímo použitelného předpisu EU upravujícího podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD),
 • provádí činnosti zprostředkujícího subjektu podle použitelných předpisů EU upravujících strukturální fondy nebo Evropský rybářský fond a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF),
 • provádí intervenční nákupy zemědělských výrobků a potravin a zajišťuje skladování, případně zpracování takto nakoupených zemědělských výrobků a potravin,
 • prodává nebo jiným způsobem převádí intervenčně nakoupené zemědělské výrobky a potraviny,
 • provádí vládou schválené programy zaměřené na nepotravinářské využití a zpracování zemědělských výrobků,
 • poskytuje subvence při vývozu zemědělských výrobků a potravin,
 • rozhoduje o poskytnutí licence při dovozu a vývozu zemědělských výrobků a potravin a kontroluje plnění podmínek poskytnutí licence,
 • provádí činnosti související se systémem záruk pro zemědělské výrobky a potraviny,
 • provádí činnosti související se systémem schvalování, registrace, evidence nebo uznávání seskupení a organizací producentů zemědělských výrobků nebo potravin,
 • vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z přímo použitelného předpisu EU,
 • administruje a vyplácí zemědělské národní dotace, realizované podle zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • provádí podporu marketingu zemědělských výrobků a potravin.

SZIF administruje a kontroluje následující platby/tituly:

 • Přímé platby
 • Rozvoj venkova
  • Projektové intervence
  • Neprojektová opatření
 • Operační program Rybářství 2021–2027
 • Společnou organizaci trhů
  • Sektorové intervence
 • Zemědělské národní dotace
 • Značky kvality potravin Klasa a Regionální potravina
  • Včetně podpory biopotravin a produktů ekologického zemědělství

Prezentace o SZIF