Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření Legislativní rámec

Charakteristika podopatření

Tato podpora umožní snížit rozsah škod způsobených přírodními kalamitami a požáry.

Podporu lze poskytnout na:

  • mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými činiteli i abiotickými vlivy, tj. zejména hmyzími škůdci (např. pilatky, kůrovci, obaleči, píďalky, apod.), dřevokaznými houbami (sypavky, václavky apod.), klimatickými a dalšími faktory apod. (nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci),
  • odstraňování nevhodných nebo poškozených lesních porostů po kalamitách určených k rekonstrukci,
  • přirozená obnova nebo umělá obnova síjí po kalamitách včetně přípravy těchto ploch před zalesněním,
  • umělá obnova sadbou na plochách po kalamitních těžbách včetně přípravy těchto ploch před zalesněním,
  • hnojení a vápnění poškozených lesních pozemků,
  • odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích, na lesních cestách a souvisejících zařízení, sanace nádrží, erozních rýh a hrazení a stabilizace strží.
  • preventivní ochranná opatření pro zamezení resp. zmírnění škod způsobených kalamitami v lesích,
  • provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích a protierozní opatření (např. výstavba a opravy objektů hrazení bystřin).