Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Opatření 3.1. Shromažďování údajů

Opatření 3.1. Shromažďování údajů je zaměřeno na podporu shromažďování, správu a využívání údajů pro účely vědecké analýzy a provádění společné rybářské politiky. Lze podporovat celostátní a nadnárodní víceleté programy odběru vzorků, včetně programů na nižší než celostátní úrovni; účast zástupců členských států a regionálních orgánů na regionálních koordinačních schůzkách, nebo na zasedáních mezinárodních orgánů zodpovědných za poskytování vědeckého poradenství; zlepšení systému shromažďování a správu údajů a realizaci pilotních studií s cílem zlepšit stávající systémy shromažďování a správy údajů.

Opatření 3.1. Shromažďování údajů (dále jen „opatření 3.1.”) je v souladu s čl. 77 odst. 2 písm. a), b), e), f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu.

Opatření 3.1. přispívá ke specifickému cíli podporou shromažďování, správy a využívání údajů, jak je stanoveno v čl. 25 odst. 1 a 2 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice a dále upřesněno v nařízení Rady (ES) č. 199/2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku.

Více