Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Opatření 3.2. Sledovatelnost produktů

Opatření 3.2. Sledovatelnost produktů je zaměřeno na zlepšení sledovatelnosti produktů akvakultury. Lze podporovat vývoj, nákup a instalaci komponentů, včetně počítačového hardwaru a softwaru, které jsou nezbytné k zajištění sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury, uvedených v čl. 58 nařízení č. 1224/2009; školení a výměnné programy, včetně výměny mezi členskými státy, pro osoby odpovědné za monitorování, kontrolu a sledování rybolovných činností; analýzy poměru nákladů a přínosů a posouzení auditů provedených a výdajů vynaložených příslušnými orgány při provádění monitorování, kontroly a sledování; iniciativy, včetně seminářů a mediálních nástrojů, se zaměřením na posílení povědomí rybářů a jiných zúčastněných osob, jako jsou inspektoři, státní zástupci a soudci, jakož i povědomí široké veřejnosti o nutnosti bojovat proti nezákonnému, neohlášenému a neregulovanému rybolovu a o provádění pravidel společné rybářské politiky.

Opatření 3.2. Sledovatelnost produktů (dále jen „opatření 3.2.”) je v souladu s čl. 76 odst. 2 písm. c), h), i), j) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu.

Opatření 3.2. přispívá ke specifickému cíli podporou provádění systému Unie pro kontrolu v čl. 36 nařízení č. 1380/2013 a upřesněného v nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (dále jen „nařízení č.1224/2009“).

Více

Zpravodajství

Archiv