Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Opatření 5.1. Plány produkce

Opatření 5.1. Plány produkce (dále jen „opatření 5.1.”) je zaměřeno na zefektivnění organizace, plánování a uvádění produkce akvakultury na trh, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu. Opatření 5.1. je v souladu s čl. 66 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu.

Opatření 5.1. přispívá ke specifickému cíli podporou přípravy a realizace plánů produkce a uvádění produktů na trh, jež jsou hlavním prvkem Společné organizace trhu za účelem zajištění správné funkčnosti organizace producentů a přispění k plnění cílů Společné rybářské politiky.

Dotaci lze poskytnout na přípravu a provádění plánů produkce a plánů uvádění produktů na trh podle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (dále jen „nařízení č. 1379/2013“).

Více

Ke stažení