5.1.1 Technická pomoc

Aktivita je zaměřena na přípravu, řízení, monitorování a hodnocení OP Rybářství a dále na informování a komunikaci (publicitu, zviditelnění) OP Rybářství, realizaci propagačních opatření, posílení administrativní kapacity v souladu s Rámcem pro posilování administrativní kapacity implementační struktury evropských fondů a opatřeními zahrnutými v Dohodě o partnerství a řešení stížností a kontroly.

Příjemci: Podpora je určena pro Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond.

Použitá míra podpory: 100 % způsobilých výdajů (10 000 až 20 mil. Kč na projekt).

Výzvy v rámci aktivity 5.1.1 Technická pomoc:

  • 1. výzva