1.2. Platby v rámci oblastí NATURA 2000 a Rámcové směrnice pro vodní polititku 2000/60/ES (WFD)

Charakteristika opatření

V jádrových územích národních parků (NP) a chráněných krajinných oblastí (CHKO) se nachází lidskou činností podmíněná druhově bohatá společenstva luk a pastvin. Z důvodu minimalizace zásahu do okolních přírodních ekosystémů není na těchto lokalitách umožněno hnojení.

Více