Obsah sekce: Ke stažení

Podatelna - centrální pracoviště

Adresa: Ve Smečkách 33, Praha 1 - 110 00

K návštěvě pracovišť SZIF by mělo docházet pouze v případě neodkladných záležitostí, i nadále se upřednostňuje e-mailový a telefonický kontakt.

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 15:00
Středa 7:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 14:00

Elektronická podatelna: jak postupovat

Elektronická adresa podatelna@szif.cz je určena pro příjem veškerých datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, adresovaných SZIF, neupravuje-li jiný právní přepis náležitosti jiným způsobem.

Elektronická podání je možné zasílat na e-mailovou adresu elektronické podatelny podatelna@szif.cz nebo předávat na technických nosičích dat (CD/DVD, USB flash disk) do podatelny SZIF na adrese Ve Smečkách 33, Praha 1, přízemí.


Datové zprávy, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis nemusí být podepsány (běžná e-mailová pošta) zasílejte na adresu info@szif.cz.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ:

 • Předepsané formáty elektronického podání:
  html, pdf, doc, xls a rtf, případně další formáty kompatibilní s MS Office 2000 a vyšší. Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá tato podání řádně přijmout.
 • Při elektronickém podání musí být zřejmé, který z těchto dokumentů je vlastním elektronickým podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.
 • Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) je možno zaslat pouze jedno podání.
 • Maximální souhrnná velikost jednoho elektronického podání (včetně všech k němu připojených elektronických příloh) je 6 MB. Při zaslání většího objemu dat SZIF negarantuje jejich přijetí.

PRAVIDLA POTVRZOVÁNÍ DORUČENÍ DATOVÝCH ZPRÁV:

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele.

Potvrzení je vytvářeno v okamžiku zaevidování zprávy. Součástí zprávy o potvrzení je:

 • kvalifikovaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance SZIF
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

SZIF zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den po doručení. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nebude odesílateli doručeno, zpráva nebyla doručena nebo obsahovala škodlivý kód.

Vzor datové zprávy o přijetí el. podání a postoupení k vyřízení:

Potvrzení doručení datové zprávy

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně SZIF ................. datum, přesný čas

Identifikátor dokumentu:

S pozdravem
- jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance SZIF


Vzor datové zprávy o přijetí el. podání a nepostoupení k vyřízení:

Oznámení o nepostoupení datové zprávy k vyřízení

Datová zpráva doručená elektronické podatelně SZIF ................. datum, přesný čas nebyla postoupena k vyřízení z důvodů:

 • neplatný formát příloh
 • nečitelná nebo obsahově nejasná zpráva
 • neplatný elektronický podpis

Doporučujeme Vám prostudovat podmínky provozování elektronické podatelny dostupných na http://www.szif.cz/

S pozdravem
- jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance SZIF

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči SZIF činit právní úkony v elektronické podobě (ve smyslu zák. č. 297/2016Sb., v platném znění) a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití elektronického podpisu:

 • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
 • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě však musí být do 5 dnů potvrzeno, příp. doplněno písemně nebo ústně do protokolu (ust. § 37 správního řádu)

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána elektronickým podpisem VÍCE INFORMACÍ ZDE.

Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, se postupuje, není-li zvláštním právním předpisem stanoveno jinak, i při řízení podle zákonů:

 • zák. č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském a intervenčním fondu, v platném znění
 • zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
 • a další související obecně platné právní předpisy ČR

UPOZORNĚNÍ:

Dle ustanovení § 19 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, nevylučuje-li to povaha věci, doručuje na požádání účastníka řízení SZIF jako správní orgán mj. na elektronickou adresu, kterou účastník řízení sdělí, zejména může-li to přispět k urychlení řízení; taková adresa může být sdělena i pro řízení, která mohou být u SZIF zahájena v budoucnu.

Dle ustanovení § 19 odst. 8 a odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění SZIF písemnosti, uvedené v § 19 odst. 4 správního řádu (písemnosti určené do vlastních rukou), na požádání adresáta doručí jiným způsobem podle tohoto zákona; v takovém případě platí, že písemnost je doručena třetím dnem ode dne, kdy byla odeslána. V případě doručování na elektronickou adresu platí, že písemnost je doručena v okamžiku, kdy převzetí doručované písemnosti potvrdí adresát zprávou opatřenou jeho elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Nepotvrdí-li adresát převzetí písemnosti nejpozději následující pracovní den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, doručí správní orgán písemnost, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal. Pokud nebylo možno doručit písemnost doručovanou na elektronickou adresu adresáta podle odstavce 3 nebo 8, protože se datová zpráva vrátila jako nedoručitelná, učiní správní orgán neprodleně další pokus o její doručení; bude-li další pokus o doručení neúspěšný, doručí písemnost, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal.

Postup pro zobrazení příloh datové zprávy

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu info@szif.cz, případně na poštovní adresu SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00.