Podmínky používání mobilní aplikace SZIF GTFoto

1 Vítejte v mobilní aplikaci SZIF GTFoto

Děkujeme, že jste si instalovali naší mobilní aplikaci SZIF GTFoto (dále jen aplikace). Aplikace slouží k pořizování důkazních fotografií a ke komunikaci mezi žadateli o dotace a pracovníky Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen SZIF) pověřenými kontrolou plnění dotačních podmínek nebo i k interní komunikaci mezi pracovníky SZIF. Aplikace uživatelům poskytuje další komunikační kanál se SZIF, který žadatelé mohou nebo nemusí použít.

Díky této aplikaci se stáváte aktivními účastníky kontrolního procesu. Můžete do něj vstupovat svými podněty a poskytovat pracovníkům SZIF důkazy o plnění dotačních podmínek nebo jiné informace. Pracovníci SZIF se na vás prostřednictvím této aplikace mohou obracet se žádostmi o poskytnutí informací, které pro vyhodnocení dotačních podmínek potřebují.

Pracovníci SZIF pak mohou s použitím aplikace dokumentovat skutečný stav plnění dotačních podmínek v terénu a dokumentovat své úkony v rámci prováděných kontrol.

2 Kdo je vlastníkem autorských práv k aplikaci a jejím provozovatelem?

Vlastníkem autorských práv k mobilní aplikaci SZIF GTFoto a jejím provozovatelem je:

Název: Státní zemědělský intervenční fond
Zkratka: SZIF
IČ: 481 33 981
Adresa: Ve Smečkách 801/33, Praha 1, 110 00
Telefon: +420 222 871 871
Fax: +420 222 871 765
E-mail: info@szif.cz (obecná adresa)
international@szif.cz (Oddělení zahraničních vztahů)
Datová schránka: jn2aiqd

3 Kdo může být uživatelem aplikace?

Aplikaci si může na své mobilní zařízení stáhnout každý. Aby ji však bylo možno použít pro komunikaci se SZIF a využít její funkce, je třeba aplikaci zaregistrovat na Portálu GTFoto k účtu žadatele o dotaci, osoby (fyzické nebo právnické), která je žadatelem zmocněna, aby jeho jménem se SZIF jednala, nebo k účtu zaměstnance SZIF.

Uživatel může mít zaregistrováno více aplikací na více mobilních zařízeních (na jednom zařízení lze instalovat aplikaci jen jednu). Jedna aplikace může být registrována k více uživatelským účtům, například jeden uživatel může jednat za více žadatelů nebo k jedné organizaci žadatele můžete zaregistrovat více mobilních zařízení.

4 Proč tento dokument vznikl?

Tento dokument (dále též Podmínky) informuje o účelu a podmínkách používání aplikace. Vymezuje práva a povinnosti zúčastněných stran – vás jako uživatele aplikace a SZIF jako držitele autorských práv a provozovatele aplikace.

Odsouhlasením podmínek užití aplikace při její instalaci s obsahem těchto Podmínek souhlasíte.

5 Jaké základní funkce aplikace poskytuje?

Základními funkcemi aplikace jsou pořizování důkazních geotagovaných fotografií a práce s úkoly. Prostřednictvím aplikace také můžete dostávat notifikace o změnách, které při zpracování vaší žádosti o dotaci nastaly, nebo o požadavcích na informace, o které vás SZIF žádá.

Podrobný popis registrace aplikace, jejích funkcí a s užitím aplikace souvisejících služeb poskytovaných prostřednictvím webového Portálu GTFoto je uveden v uživatelské příručce publikované na Portálu GTFoto na adrese: https://gtfoto.szif.cz v sekci Podpora – Manuály v dolní části úvodní stránky Portálu GTFoto.

6 Rozsah a podmínky zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů touto aplikací je uvedena v samostatném dokumentu, který naleznete v App Store nebo Obchod Google Play po kliknutí na odkaz v sekci Ochrana soukromí v aplikaci.

7 Práva a povinnosti uživatele

Uživatel je oprávněn:

 • Používat všechny funkce aplikace, ke kterým má oprávnění.
 • Spravovat svá mobilní zařízení prostřednictvím Portálu SZIF GTFoto.
 • Spravovat i další mobilní zařízení, pokud mu bylo přiřazeno odpovídající oprávnění, přičemž toto zařízení může používat i osoba odlišná od toho, kdo zařízení registroval
 • Při registraci uživatel nastaví oprávnění registrované aplikace odesílat pořízené fotografie na SZIF nebo režim, kdy pořízené fotografie zůstanou na serveru GTFoto a na SZIF budou odeslány až po schválení uživatelem, který k tomu má oprávnění.
 • Delegovat plnění úkolů na jiné uživatele registrované pod stejným účtem žadatele.
 • Uživatel je oprávněn plnění zadaného úkolu/žádosti o informaci odmítnout.
 • Vyžádat si podporu při registraci nebo práci s aplikací, a to telefonicky prostřednictvím informační linky SZIF nebo e-mailem – podrobnosti jsou uvedeny na Portálu SZIF v sekci kontakty-infoservis https://www.szif.cz/cs/kontakty-infoservis.
 • Kdykoli aplikaci odinstalovat.

Uživatel je povinen:

 • Seznámit se s těmito Podmínkami používání mobilní aplikace SZIF GTFoto.
 • Poskytovat SZIF pravdivé a přesné informace.
 • Instalovat aplikaci pouze z oficiálních obchodů z App Store nebo Obchod Google Play.
 • Chránit své přihlašovací údaje a omezit tak možnost zneužití aplikace.
 • Povolit před provedením focení přístup k fotoaparátu, přístup k polohovým službám a povolit přístup ke Službám telefonu v případě, že se jedná o mobilní zařízení s operačním systémem Android nebo Data z čidel a údaje o využití v případě mobilních zařízení společnosti Apple.
 • Pro správnou funkci datových přenosů povolit mobilní data nebo mít aktivní připojení na Wi-Fi.
 • Vyvarovat se aktivit poškozujících dobré jméno SZIF nebo poškozujících jiné uživatele aplikace.
 • Pokud chcete dostávat notifikace prostřednictvím banneru, je nutno tuto funkci povolit ve vašem zařízení.

Je zakázáno:

 • Jakýmkoli způsobem zasahovat do funkcí aplikace.
 • Instalovat na mobilní zařízení software ovlivňující její funkce.
 • Modifikovat pořízené fotografie nebo jejich metadata.
 • Ovlivňovat lokalizační nebo časové údaje nebo znemožňovat lokalizaci zařízení při focení.

SZIF nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu vzniklou v souvislosti s použitím aplikace třetí osobou, které jste buď použití aplikace umožnili, nebo k použití došlo v důsledku zneužití přihlašovacích údajů, které jste neochránili před únikem.

Uživatel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s porušením svých povinnosti dle těchto Podmínek.

8 Práva a povinnosti SZIF

SZIF je povinen:

 • Zajistit provozuschopnost a dostupnost aplikace.
 • V případě, že bude třeba aplikaci odstavit, publikovat na Portálu SZIF informaci o době odstavení aplikace.
 • Zajistit ochranu dat při přenosech a dalším zpracování.
 • V případě, že bude zjištěna v aplikaci zranitelnost, v co nejkratší době tento stav aktualizací aplikace odstranit.

SZIF je oprávněn:

 • Znepřístupnit aplikaci, která vykazuje nestandardní chování, které je vyhodnoceno systémem ochrany jako nebezpečné.
 • Znepřístupnit aplikaci uživateli, jemuž byla odňata práva aplikaci používat.
 • Znepřístupnit uživateli data, k jejichž zpracování mu byla odňata oprávnění (například: ukončení smlouvy o zastupování žadatele jiným subjektem).

SZIF odpovídá za správnou funkci aplikace pouze tehdy, byla-li instalována z App Store nebo Obchod Google Play a nebylo do ní nijak zasahováno.

SZIF neodpovídá za přerušení nebo omezení funkcí aplikace v důsledku hackerského útoku, problému s datovými přenosy v síti, nekompatibility s konkrétním typem mobilního zařízení nebo jeho operačního systému, výskytu chyby nebo z jiných příčin.

SZIF nenese žádnou odpovědnost za zneužití aplikace z příčin na straně uživatele – zneužití přihlašovacích údajů, použití mobilního zařízení s aplikací neoprávněnou osobou.

9 Autorské právo

Obsah aplikace, její texty, design, vlastní software a další prvky aplikace včetně jejich uspořádání jsou předmětem ochrany dle autorského práva.

Obsah aplikace ani žádné její prvky není dovoleno bez předchozího písemného souhlasu SZIF ani měnit, ani kopírovat ani jinak šířit.

10 Závěrečná ustanovení

Originálním zněním Podmínek je pouze tento text vydaný v českém jazyce.

SZIF si vyhrazuje právo tyto Podmínky jednostranně změnit, a to zejména v návaznosti na změnu funkcí aplikace, nově přijatá bezpečnostní opatření nebo změny legislativy.

O chystané změně Podmínek je SZIF povinen informovat uživatele minimálně 14 dnů předem, a to prostřednictvím aplikace a dalšími notifikačními kanály, které si uživatel nastavil.

Pokud nebudete se změnou Podmínek souhlasit, můžete aplikaci přestat používat. Pokud ji používat nepřestanete, bude se váš vztah se SZIF od data platnosti nové verze Podmínek řídit ustanoveními aktuální verze Podmínek.

Máte-li vážné důvody pro nesouhlas se změnou Podmínek nebo dojde-li k situaci, kdy aplikace nefunguje správně, prosíme informujte nás prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@szif.cz nebo prostřednictvím infolinky SZIF.

Používání aplikace se řídí právním řádem České republiky.

K rozhodování případných sporů vzniklých v souvislosti s používáním aplikace jsou pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

Stane-li se některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo neaplikovatelným, neovlivní to ostatní ustanovení těchto Podmínek. SZIF v takovém případě učiní opatření k zajištění toho, aby byl účel těchto Podmínek naplněn.