Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

2.1.1. Pozemkové úpravy

Prostředky tohoto podopatření slouží k uspořádání vlastnických práv k pozemkům, prostorové a funkční úpravě pozemků a jejich reálnému vytyčení. Nedílnou součástí pozemkových úprav je "plán společných zařízení", kterými jsou opatření zajišťující zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a opatření k ochraně životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny.

Více

Ke stažení