Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů

Podopatření je zaměřeno na celkové zlepšení technického stavu rybničního fondu České republiky a posílení vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí a s ohledem na jejich protipovodňový a krajinotvorný význam. Toto bude zajištěno zejména obnovou či rekonstrukcí těles hrází a funkčních objektů (bezpečnostní přelivy, vypouštěcí zařízení) vodních děl, obnovy retenčních prostorů odtěžením sedimentů a přehodnocením účelů vodních děl s preferováním krajinotvorné a mimoprodukční funkce a víceúčelovosti jednotlivých rybníků a malých vodních nádrží a pořízení a obnovu staveb k vodohospodářským melioracím (stavby k závlaze a odvodnění), která jsou prováděna na zemědělských pozemcích.

Více

Zpravodajství

Žádné aktuální zprávy k zobrazení

Archiv

Ke stažení