Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Přímé platby

Přímé platby zaujímají největší podíl vyplácených finančních prostředků určených na dotace v zemědělství, jejich poskytování probíhá podle pravidel Společné zemědělské politiky EU. V programovém období 2015 – 2020, které bylo prodlouženo o dva přechodné roky - tedy do roku 2022, jsou Přímé platby zaměřeny především na šetrný přístup k životnímu prostředí pomocí režimu Greening, generační obměnu na venkově prostřednictvím podpor pro mladé zemědělce a na podporu odvětví nebo regionů, které čelí určitým obtížím či jsou velmi důležité z hospodářského, sociálního nebo environmentálního hlediska. Základními podmínkami pro získání dotace je, aby žadatel obhospodařoval zemědělskou půdu, která je na něho evidovaná v registru zemědělské půdy LPIS podle uživatelských vztahů, anebo choval podporovaná zvířata řádně evidovaná v ústřední evidenci podle plemenářského zákona.

Výše sazeb pro jednotlivé dotační tituly Přímých plateb stanovuje Ministerstvo zemědělství ČR na základě rozpočtových stropů a posledního směnného kurzu stanoveného Evropskou centrální bankou před 1. říjnem. Zpravidla jsou tedy sazby pro aktuální dotační rok zveřejněny v polovině října.

SAZBY JEDNOTLIVÝCH DOTAČNÍCH TITULŮ PŘÍMÝCH PLATEB 2022

Přímé platby zahrnují následující opatření:

Ke stažení