Obsah sekce: Ke stažení

Poskytování informací: jak postupovat

Státní zemědělský intervenční fond poskytuje informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádosti o poskytnutí informace je možné podat ústně na kterémkoliv pracovišti SZIF nebo následujícími způsoby:

E-MAILEM

na e-mailovou adresu podatelna@szif.cz

DATOVOU SCHRÁNKOU

jn2aiqd

PÍSEMNĚ

na adresu:
Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33
110 00 Praha 1

SZIF požaduje úhradu nákladů spojených s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu a zasláním informace žadateli. Výše těchto úhrad se řídí Sazebníkem úhrad za poskytování informací (tento sazebník si můžete stáhnout ze záložky Ke stažení, Obecné).


Povinně zveřejňované informace

Tyto informace jsou dostupné na této stránce pod záložkou Ke stažení

Ke stažení