Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Řešení rizik a krizí v zemědělství

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na Zmírnění škod způsobených přírodními pohromami v rostlinné a živočišné výrobě a potravinářství na území Jihomoravského a Ústeckého kraje v roce 2021 - P.1.1. Žádosti o dotaci za vzniklé škody se podávají v termínu od 12. 7. 2021 do 17. 8. 2021 Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu prostřednictvím příslušných pracovišť OPŽL SZIF v závislosti na místě, kde vznikla škoda. Podání je možné provést osobně, prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou.

Způsobilé pro podporu jsou hmotné škody, které žadateli vznikly přímo v důsledku přírodní pohromy v Jihomoravském a Ústeckém kraji (vyjmenovaných katastrech) dne 24. 6. 2021 a 25. 6. 2021 na pěstovaných plodinách, trvalých kulturách, hospodářských zvířatech, krmivech, stelivech, zásobách, surovinách, budovách, halách a stavbách včetně skleníků, fóliovníků, nosných konstrukcí apod. Dále škody způsobené na zařízeních, technologiích, mechanizaci a dalším vybavení, jakož i škody ve včelařství, mající přímou souvislost se zemědělskou nebo potravinářskou výrobou nebo výrobou krmiv.

Kompletní informace ohledně podmínek čerpání dotace včetně formuláře Žádosti jsou pro žadatele k dispozici níže pod odkazem Ke stažení ve složce nazvané Přírodní pohroma 2021.

Zpravodajství

Archiv

Ke stažení