Obsah sekce: Ke stažení

Slovník pojmů a zkratek

SZIF Státní zemědělský intervenční fond (fond)
AEGGF European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (Evropský zemědělský orientační a záruční fond)
AEO Agroenvironmentální opatření
AEKO Agroenvironmentálně - klimatické opatření
AECM Agroenvironmentální klimatické opatření
ANC Horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
ASZ ČR Asociace soukromého zemědělství České rebubliky
AZV Agentura pro zemědělství a venkov
BPS Bioplynová stanice
CLLD Komunitně vedený místní rozvoj
CP SZIF Centrální pracoviště SZIF
CSV Celostátní síť pro venkov
CZ - NACE Klasifikace ekonomických činností
DPB Díl půdního bloku
DPZ Dálkový průzkum Země
EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
EFA Ecological Focus Area (Plochy v ekologickém zájmu)
EIP Evropské inovační partnerství
EP Evropský parlament
ES Evropské společenství
EU Evropská unie
EÚD Evropský účetní dvůr
EZ Ekologické zemědělství
EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
EZOZF Evropský zemědělský orientační a záruční fond
EZS Elektronická zabezpečovací signalizace
EZZF Evropský zemědělský záruční fond
Finanční úřad
GAEC Good Agricultural and Environmental Condition (Dobrý zemědělský a environmentální stav)
GMO Geneticky modifikované odrůdy
Generální ředitel
GŘC Generální ředitelství cel
HRDP Horizontal Rural Development Programme (Horizontální program rozvoje venkova)
IA Interní audit
IACS Integrovaný administrativní a kontrolní systém
IAS International Accounting Standards (Mezinárodní účetní standardy)
IS Informační systém
ISAP Informační systém pro aproximaci práva
ISPA The Instrument for Structural Policie Pre-Accession (Nástroj předvstupních strukturálních politik)
IZR Integrovaný zemědělský registr (zvířat)
IT Informační technologie
Jednotná žádost
KFRP Kontrola fyzické realizace projektu
KN ČR Katastr nemovitostí Česká republika
KNM Kontroly na místě
LEADER Propojení aktivit rozvoje ekonomiky venkova
LFA Méně příznivé oblasti
LMS Letecké měřické snímky
LPIS Land Parcel Identification Systém (Systém pro evidenci půdních bloků/Registr zemědělské půdy)
MAS Místní akční skupina
NUTS Územní celek/statistická územní jednotka (Nomenclature des unités teritoriales statistique) vytvořená pro potřeby statistické a analytické a pro účely EU
OLAF European Anti-fraud Office (Evropský úřad pro boj proti podvodům)
OP Operační program: Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
OPR Operační program Rybářství
OPŽL Oddělení příjmu žádostí a LPIS
PP Přímé platby
PRV Program rozvoje venkova
PVP Přechodné vnitrostátní podpory
PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa
PUZČ Předčasné ukončení zemědělské činnosti
RO Regionální odbor
RO SZIF Regionální odbor SZIF
RRD Rychle rostoucí dřeviny
SAPARD Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova)
SAPS Systém jednotné platby na plochu
SCLLD Community-Led Local Development Strategy (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje)
SMR Povinné požadavky na hospodaření
SOM Sušené odstředěné mléko
SOT Společná organizace trhu
SRS Státní rostlinolékařká správa
SSP Oddělená platba za cukr
STP Oddělená platba za rajčata
SVS Státní veterinární správa
SWK Softwarová kontrola
SZP Společná zemědělská politika
SZPI Státní zemědělská a potravinářská inspekce
ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
ÚZEI Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VDJ Velká dobytčí jednotka
VKS Vnitřní kontrolní systém
ŽD Žádost o dotaci
ŽOP Žádost o proplacení výdajů
RPJ Roční pracovní jednotka
PDU Právní důvod užívání

Ke stažení