Obsah sekce: Zpravodajství | Ke stažení

Agrolesnictví

Mezi nová opatření společné zemědělské politiky v období 2023–2027 patří i opatření Agrolesnictví. Jeho podstata směřuje k posílení pěstování dřevin na jednom pozemku spolu se zemědělskými plodinami na orné půdě (systém silvoorebný) nebo na travních porostech (silvopastevní).

V případě orné půdy jsou dřeviny vysázeny v řadách a mezi nimi jsou potom pěstovány zemědělské plodiny. U travních porostů je výsadba dřevin roztroušená, a to z toho důvodu, aby mohly být travní porosty standardně ošetřovány. V tomto případě mohou být dřeviny vysázeny i ve skupině a mohou tak vytvářet přirozený stín pro zvířata na pastvě.

Tento způsob obhospodařování zemědělských ploch vede k přirozenému rozbití velkých půdních bloků. To má celou řadu pozitivních dopadů, jako je například zadržení vody, zabránění vodní a větrné erozi, odnos půdy v případě přívalových dešťů, již zmiňovaný stín pro pasoucí se zvířata, zároveň pomáhají zajistit úkryt a potravu druhům vázaným na zemědělskou krajinu, ať už se jedná o opylovače, ptáky nebo drobné savce. Lesní porosty na orné půdě zvyšují i podíl organické hmoty v půdě a snižují emise skleníkových plynů pohlcováním CO2. Dřeviny mají také schopnost ukládat uhlík ve své dřevní hmotě.