AEKO - Podpora biodiverzity na orné půdě

Podopatření reaguje na pokles biodiverzity u druhů vázaných na zemědělskou krajinu (např. hmyzu včetně opylovačů, ptáků a drobné zvěře) zejména v důsledku nedostatku potravních zdrojů a ploch vhodných pro úkryt a rozmnožování. Podporováno je zakládání neproduktivních ploch na orné půdě, jejichž hlavním cílem je zlepšení stavu především u ptačích společenstev vázaných na zemědělskou krajinu a u hmyzu (zejména opylovačů), u kterých došlo v posledních letech ke značnému úbytku. Cílem je zvýšení potravní nabídky pro opylující hmyz, zvláště v období, kdy na orné půdě po odkvětu kulturních plodin dochází k výraznému úbytku zdrojů nektaru a pylu. Jedná se o plochy, které poskytují podporu i pro další živočišné druhy vázané na polní stanoviště a ekosystémy přiléhající k nim (drobní savci, další skupiny bezobratlých a užitečných organismů – přirozených nepřátel škůdců). Plochy poskytují jak potravní nabídku, tak také hnízdní a krytové stanoviště. Podopatření je cíleno také na konkrétní ptačí druhy (čejka chocholatá a koroptev polní), jejichž stavy během posledních desetiletí značně poklesly. V období, které je kritické pro vyvedení mláďat čejky, je omezeno zemědělské hospodaření. Vysetí směsi krmných či nektarodárných směsí poskytuje potravní nabídku pro řadu živočišných druhů i v době, kdy je v zemědělské krajině značně omezena. V rámci podopatření je omezeno používání prostředků na ochranu rostlin na podporovaných plochách (zároveň dochází i k omezení hnojení).

U titulu Biopásy jsou pro krmné, nektarodárné a kombinované biopásy stanoveny specifické podmínky, a to rozměry biopásů, osevní směsi plodin, příslušná období pro jejich založení, dále podmínky pro mechanickou údržbu a následné zapravení do půdy, příp. jejich ponechání na DPB po určité období.

Titul Ochrana čejky chocholaté je vztažen na plochy, kde jsou v LPIS vymezena hnízdiště čejky chocholaté. V rámci tohoto titulu je stanovena specifická osevní směs plodin a dále je stanoveno období pro ponechání ploch bez zásahu zemědělskou nebo jinou technikou a následně je stanoven termín pro zapravení směsi do půdy.

V rámci titulu Druhově bohaté pokrytí orné půdy, které představuje nové podopatření pro programové období 2023–2027, je stanovena specifická osevní směs plodin složená z minimálně 6 druhů plodin, přičemž může být směsí oseto každoročně nejvýše 50 % výměry DPB, na kterou žadatel žádá o dotaci.