Základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS)

Cílem opatření BISS (Basic Income Support for Sustainability) je stabilizace příjmů aktivních zemědělců, zároveň musí žadatel řádně obhospodařovat minimálně 1 hektar zemědělské půdy s výjimkou zemědělských kultur jiná kultura, mimoprodukční plocha, plocha s kontejnery nebo rybník. Půda musí být evidována v evidenci zemědělské půdy LPIS od data podání žádosti do 31. srpna příslušného kalendářního roku. Platba představuje prostředky vyplácené ročně na jeden hektar využívané zemědělské plochy.