Podpora příjmu vázaná na produkci chmele

Cílem dotačního titulu je podpora zemědělců, kteří pěstují chmel na minimální výměře 1 hektar zemědělské půdy s kulturou chmelnice. Zároveň musí být chmelnice evidována na žadatele v evidenci zemědělské půdy LPIS a v evidenci chmelnic, a to od data podání žádosti do 31. srpna příslušného kalendářního roku.