Podpora příjmu vázaná na chov ovcí a koz

Cílem dotačního titulu je podpora chovu bahnic, popřípadě chovu koz pasených na trvalých travních porostech, travních porostech na orné půdě, úhoru, ovocném sadu, jiné trvalé kultuře nebo jiné kultuře evidované na žadatele v evidenci zemědělské půdy LPIS v období nejméně od 15. května do 11. září.