Podpora příjmu vázaná na produkci cukrové řepy

Cílem dotačního titulu je podpora zemědělců, kteří pěstují cukrovou řepu za účelem zpracování na cukr nebo kvasný líh. Cukrovou řepu je nutné pěstovat na minimální ploše 1 hektar s minimálním výsevem 0,8 výsevní jednotky na hektar. Zároveň musí být v evidenci zemědělské půdy LPIS na žadatele evidována zemědělská půda s kulturou standardní orná půda nejméně od data podání žádosti do 31. srpna příslušného kalendářního roku.