AEKO - Ošetřování extenzivních travních porostů

Dotace je vyplácena na hektar dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou trvalý travní porost. Podopatření reaguje na značný pokles biodiverzity u některých skupin živočichů vázaných na obhospodařované travní porosty, na ztrátu stanovišť vhodných pro různé skupiny organismů a na způsob obhospodařování trvalých travních porostů, který není v souladu s potřebami místních ekosystémů a vede k nežádoucí změně společenstev.

Prostřednictvím podopatření je umožněno zemědělské obhospodařování cenných stanovišť na travních porostech takovým způsobem, aby bylo v souladu s potřebnou ochranou těchto ploch. Je mířeno cíleně do zvláště chráněných území, ochranných pásem národních parků a do oblastí Natura 2000, ale také do volné krajiny. Na plochách jsou optimalizovány termíny seče (pastvy) s ohledem na charakter stanoviště nebo potřeby cílových druhů, které se na stanovišti vyskytují (druhy rostlin, ptáků nebo motýlů). Na daných plochách je dále optimalizováno nebo vyloučeno hnojení s ohledem na charakter stanoviště.