Ekologické zemědělství

Dotační opatření podporuje systémy hospodaření šetrné k životnímu prostředí. Cílem opatření ja také navýšit podíl ekologického zemědělství na výměře zemědělské půdy obhospodařované v režimu přechodného období nebo ekologického zemědělství s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, standardní orná půda, travní porost na orné půdě, trvalá kultura ovocný sad, vinice a chmelnice.

Opatření je realizováno formou pětiletých závazků. V podmínkách platných pro programové období 2023–2027 je v rámci Ekologického zemědělství možné hospodařit souběžně i v režimu konvenční produkce.