AEKO - Krajinotvorné sady

Dotační podopatření je vypláceno na hektar dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou jiná trvalá kultura se současně vymezeným ekologicky významným prvkem krajinotvorný sad.

Podopatření reaguje na nízký podíl ekostabilizačních prvků v krajině (absence mimoprodukčních ploch) a nízkou heterogenitu krajiny. Jedná se o neprodukční podporu údržby starších ovocných sadů s převažujícím environmentálním významem a zanedbatelnou produkcí. Zahrnuta je péče o travní porost v sadu (seč a odkliz biomasy) a údržba stromů řezem, čímž je prodloužena životnost sadu. Je omezena možnost použití přípravků na ochranu rostlin. Podmínky dosadby jsou omezeny na původní a krajové odrůdy.