Pozemkové úpravy

Cílem intervence je podpora pozemkových úprav, v rámci kterých se zpracovává plán společných zařízení, a které napomáhají racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků vlastníků půdy v daném katastrálním území a obnově a zachování biologické rozmanitosti krajiny.

Podporovány budou zejména projekty zaměřené na protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, protipovodňová a vodohospodářská opatření pro omezení dopadů zemědělského sucha a zmírnění dopadů klimatických změn, opatření k ochraně životního prostředí, zachování krajinného rázu a zvýšení ekologické stability krajiny.

Žadatelem je Státní pozemkový úřad – pobočky krajských pozemkových úřadů.