Přímé platby oddělené od produkce

Největší část dotačních prostředků je soustředěná do přímých plateb oddělených od produkce. Jedná se o podporu, která je tedy poskytovaná bez požadavku na produkci samotnou. Nicméně žadatelé musí naplňovat základní podmínky pro dotaci, to je primárně podmínka aktivního zemědělce, evidence půdy v LPIS na daného žadatele v minimální výměře 1 ha. Tato forma platby je vyplacená žadatelům bez ohledu na velikost podniku, ale zároveň na její výši má pro toto programové období dopad nově nastavený parametr redistributivní platby, která představuje silnější podporu pro malé a střední zemědělské podniky.